העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ב' 16.12.2019

תסדיר: 2019-12-16

מס הכנסה

אישור שומה למיטב שפיטה לירקן בשוק שהגיש דוחות כוזבים

♦ מר אבראהים סיאם (להלן: "המערער") הינו בעלים של עסק לממכר פירות וירקות בשוק "מחנה יהודה" בירושלים. בביקורת שערך פקיד שומה ירושלים (להלן: "המשיב") בספרי המערער התברר כי בשנים 2005-2009 הוא הגיש דוחות כוזבים ולא דיווח על מלוא הכנסותיו מהעסק. בדיקות תיעוד חוץ של המערער ובדיקות צולבות מול ספקיו העלו, כי הוא העלים הכנסות בסכומים ניכרים וספריו לשנים אלו נפסלו.

עריכת שומה לירקן בשוק מחנה יהודה על סמך תדריך כלכלי

♦ המערער הינו בעלים של עסק לממכר פירות וירקות בשוק "מחנה יהודה" (להלן: "העסק"). ממצאי מחלקת חקירות במס הכנסה העלו, כי המערער קונה ומוכר סחורה מבלי שהוא מדווח על כך באופן מלא. המערער הודה בחקירתו בפני פקיד שומה באי ניהול פנקסי חשבונות כדין והוא לא המציא ספרים. ממצאי מחלקת החקירות גם העלו, כי קיימים סכומי קניות שלא נכללו בדוחות שהגיש המערער. לפי הדוחות שהוגשו עלה, כי אחוז הקניות של עסקו של המערער מהווה כ-55% מהפדיון בממוצע והרווח הגולמי של העסק היה 44% בשנת המס 2007, 48% בשנת המס 2008 ו-10% בשנת המס 2009.

נדחה הבג"צ של לשכת רו"ח נגד ביטול הפטור לדירת מגורים מזכה

♦ העותרים לשכת רואי החשבון בישראל, רו"ח דוד גולדברג ורו"ח עופר מנירב, עתרו כנגד כנסת ישראל, שר האוצר ורשות המיסים למתן צו על תנאי במסגרת עתירה התוקפת את חוקתיותו של סעיף 43(8)(א) בחוק לשינוי סדרי העדיפויות הלאומיים (תיקוני חקיקה להשגת

עקרון ההקבלה נסוג בפני סעיף 86 לפקודה

בעמ"ה 1013/2 ד"ר יהודה שנהב ואח' נ' פקיד השומה ת"א 3, נבחנו, בין היתר, השלכות המס של הסדר, שמכוחו מוחל בעל שליטה (שהוא נושה) על חוב, שמגיע לו מחברה שבשליטתו.
 
ד"ר יהודה שנהב (להלן: "המערער<

בתי מלון אינם 'מפעלי תעשיה' ולכן אינם זכאים להטבות מס

♦ ערעור על פסק דינו של ביהמ"ש המחוזי בנצרת לפיו המערערת – חברת מלון גיא בע"מ, אינה זכאית להטבת המס בהתאם להוראת סעיף 10(ב) לפקודת מס הכנסה [נוסח משולב], התשכ"ט-1969 (להלן:"הפקודה"), המעניקה הטבת מס בגין עבודה במשמרות למפעלי תעשייה שפעילותם העיקרית היא ייצורית. דא עקא, ואין בפקודה הגדרה ממצה לתיבה "מפעל תעשייתי" ולתיבה "פעילות ייצורית", והיא והתקנות שהותקנו מכוחה מפנות להגדרת "פעילות ייצורית" שבחוק עידוד השקעות (מסים), התשכ"ט-1969 (להלן:"חוק העידוד").

תשלום כופר בעבירות מס

תשלום כופר כסף בעבירות מס הינו אפשרות הניתנת לחשוד בעבירות מס כתחליף להעמדתו לדין במשפט פלילי, ובכך פוטר אותו מאחריות פלילית לביצוע העבירה, מעין פדיון העבירות בכסף.
♦ אחריות פלילית מוטלת על אדם בשל מעשה פלילי החובר למחשבה פלילית אשר בנסיבות מסוימות ותוצאה מוגדרת, נחשבים לעבירה פלילית בעיני החברה ומוגדרים כך בדין הפלילי, במקרה שלנו: בדיני המס.

ביהמ"ש: להגדיר מהו דיבידנד לצורך פקודת מ"ה

♦ מדובר בדיון מאוחד בעניין 3 ערעורים שהגישו המערערים, חברת כותון קולורס בע"מ (להלן: "החברה") ובעל השליטה בה מר איתי לייב (להלן: "המערער" ו/או "איתי") (ביחד: "המערערים"), על שומות בצווים שהוציא פקיד שומה חיפה (להלן: "המשיב") למערערים לשנים 2004-2007. באופן כללי יסופר כי החברה דיווחה על הכנסות של אביו של המערער אריה, אימו אבלין, אישתו אורטל ואחיו יורן.

מכירת רכבי "ליסינג" לא תסווג כרווח הון

♦ בשנות המס שבערעור התייחסה המערערת לכלי רכב בבעלותה, אותם השכירה לתקופות קצרות ובתנאי ליסינג, כרכוש קבוע, בגינם תבעה הוצאות פחת. על הרווחים ממכירת כלי הרכב ששימשו להשכרה בתנאי ליסינג דיווחה המערערת כרווח הון עליו החילה את הוראות סעיף 96 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה"). החל משנת המס 2009 החילה המערערת את הוראות סעיף 96 לפקודה גם על מכירת כלי רכב אותם השכירה לתקופות קצרות.

המדרון החלקלק של הדיבידנד הרעיוני

♦ במסגרת פסק דין, שניתן בבית המשפט המחוזי בחיפה ביום 31.3.2014 (כותון קולורס בע"מ ולייב איתי נגד פקיד שומה חיפה), כלל השופט רון סוקול שתי קביעות חדשניות (שאינן מהוות בהכרח - בשלב זה - תקדים מחייב), ואלו הן:
 
א.

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.

שלב תוכן