העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ב' 16.12.2019

תסדיר: 2019-12-16

מס הכנסה

במקרים מסוימים ניתן לרשום עוסק למפרע במע"מ אילת

המערערת בע"א 9453/10, חברת ישראייר תעופה ותיירות בע"מ (להלן: "ישראייר"), הינה חברת תעופה פרטית הפועלת בארץ ובחו"ל. ישראייר נרשמה במע"מ אילת כעוסקת בחודש יוני 2003 ואף מינתה נציג מטעמה, כנדרש בתקנה 1(ד) לתקנות אזור סחר חפשי באילת (פטורים והנחות ממסים) (להלן: "התקנות"). על בסיס רישומה פנתה ישראייר לסגן מנהל מע"מ אילת, בבקשה לקבל הקלה בהגשת דוחות תקופתיים בהתאם לתקנה 21א(א) לתקנות מס ערך מוסף (להלן: "תקנות מע"מ").

דרישת פקיד השומה להגיש דו"חות אינה מוגבלת בזמן - האומנם?

מספר פרשיות מיסים גדולות הביאו לחשיפת מחלוקת מעניינת בין מס הכנסה ונישומים מסוימים.

שומה לקונדיטוריה, נטל ההצדקה וצרות אחרות

עניין בערעור שהגישו פלוני א' ופלוני ב' המנהלים קונדיטוריה (להלן: "המערערים"), על שומות שהוציא להם פקיד שומה (להלן: "המשיב"), לפי סעיף 152(ב) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה"), ביחס לשנות המס 2005-2008.

העליון: לא ניתן לערער על שומה בהסכם אלא בשל פגמים בו

♦ המערערת, קבוצת חברות שמעוני בע"מ (להלן: "החברה"), הגישה השגה על שומות שהוציא לה פקיד השומה לשנות המס 2005-2003. ביום 26.2.2009 חתמו הצדדים על הסכם שומה. בהסכם הועלו סוגיות שונות שלגביהן הגיעו הצדדים להסכמה. סעיף 8 להסכם, שפרשנותו עומדת במרכזו של ערעור זה, קובע: "במידה ותפורסם במהלך שנה מיום חתימת הסכם זה הוראת ביצוע המשנה את פרשנות רשות המסים לדרך העמסת הוצאות המימון על נכסים לא מניבים, תהא לחברה הזכות לתבוע עיון מחדש בהחלטה בגין סוגיית אי התרת הוצאות המימון.

קנס הנישואין שריר וקיים

♦ בתיקון 199 (להלן: "התיקון") לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה"), שחל על הכנסות שהופקו מיום 1.1.2014 ואילך, ביטל המחוקק הישראלי עיוות מס מוכר (ולא חביב), שהביא לנטל מס מוגדל על בני הזוג (במקרים רבים).
 
♦ לפני התיקון, הותר חישוב מס נפרד לבני הזוג – בשל הכנסה מיגיעה אישית – רק כאשר הכנסות בן-הזוג האחד באה ממקור שהוא "בלתי תלוי" במקור ההכנסה של בן הזוג השני.
 
♦ כדי לסבר את האוזן, נציין כי בשיטת חישוב המס הנפרד, נ

ביהמ"ש אינו מתיר ניכוי הוצאות משפט בגין הליך פלילי

♦ חברת מ.ג.ר.י שרותי ניהול בע"מ (להלן: "המערערת") הוקמה בשנת 2002, על ידי רו"ח מרדכי גרינוולד (להלן: "רו"ח גרינוולד") המשמש בה כבעלים וכמנהל. רו"ח גרינוולד הועסק במשרד רואי החשבון קוסט פורר, תחילה כשכיר והחל משנת 2000 כשותף. פעילותו של רו"ח גרינוולד התבצעה באמצעות המערערת, זאת בהתאם לאישור מראש שניתן ע"י רשות המיסים, לשותפים במשרד קוסט פורר.

הסכם פשרה במסגרת תביעה לא קובע את גובה ההכנסה

♦ בין השנים 1999-2008 עבד המערער כשכיר בקופת חולים "מכבי שרותי בריאות" (להלן: "מכבי"). ביום 25.12.2008 הוגש כתב אישום (ת"פ 10716/08) נגד המערער וכנגד הגב' אילנה דמארי עובדת נוספת במכבי (להלן: "גב' דמארי"), בו הואשמו השניים בגניבה ממעביד. בהסדר טיעון שנכרת עמם הודו המערער וגב' דמארי במיוחס להם בכתב אישום מתוקן לפיו גנבו סך של 2,397,840 ש"ח. בסמוך הגישה מכבי תביעה (ת"א 2355/08) בה תבעה לחייב את המערער וגב' דמארי להשיב לה את כספי הגניבה בסך 2,397,840 ש"ח בצירוף הפרשי הצמדה וריבית והוצאות.

תושב (ישראל), או לא תושב?

♦  עד וכולל לשנת המס 2002 רשאי היה כל יחיד תושב ישראל לקבל בחו"ל הכנסות כשרות למהדרין, מבלי שיחוייב בגינן במס בישראל.
הוחרגו מכלל זה רק רווחי הון (ככל שלא היו פטורים ממס, בלאו הכי) וכן הכנסות שהופקו בחו"ל ממשלח יד, "שבדרך כלל" אותו יחיד עסק בו בישראל.
 
♦ מקלט המס הזה נותץ בתיקון 132 לפקודת מס הכנסה (בתוקף מיום 1.1.2003 ואילך), שעה שנקבע (בין היתר) כי מס יוטל בישראל על הכנסתו של אדם תושב ישראל (מהמקורות שפורטו בפקודת מס הכנסה), בין אם ההכנסה הופקה או נצמחה בישראל

בחינת מועד חלוקת דיבידנד מכוח הוראות השעה מ- 2009

♦ ביולי 2009 פורסם חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלים לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009 (להלן: "החוק") שמטרתו לסייע בהאצת המשק, לאפשר לו להתמודד עם השפעות המשבר הכלכלי העולמי ולצמצם את הגירעון הממשלתי. בכדי להביא להגדלת הכנסות המדינה ממסים, לניוד הון ולעידוד הצריכה הפרטית, נקבעה במסגרת חוק ההתייעלות הוראת שעה לעניין סעיף 125ב לפקודת מס הכנסה (להלן: "הוראת השעה" ו-"הפקודה", בהתאמה), וזאת במטרה ליצור תמריץ למשיכה חד פעמית של רווחי חברות.

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.

שלב תוכן