העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ש' 07.12.2019

תסדיר: 2019-12-07

מס הכנסה

הודעת רשות המסים: רישום גופים פיננסיים לרשות המסים האמריקאית- IRS

המועד לקביעת סיום הוצאות הקמה והוצאות טרום הפעלה

השאלה שהונחה לפתחו של ביהמ"ש: מהו המועד לקביעת סיום הוצאות ההקמה והוצאות טרום ההפעלה של חברה לאור סעיף 17 רישא לפקודת מס הכנסה?
 
הוצאות הקמה - הינן הוצאות ייסוד אשר כרוכות בהקמתו של עסק חדש ואשר הפחתתן אינה מוכרת. בהתאם לחשבונאותהפיננסית יש לפעול לעקרון ההקבלה, שמשמעו הקבלת ההוצאות וההכנסות לשנת המס.

תזכיר הצעת חוק : הטבות מס לעידוד השימוש באנרגיות מתחדשות

הסכם ממון שנעשה בדיעבד הינו עסקה מלאכותית

עניינה של התובענה, אשר הוגשה בדרך של המרצת פתיחה הינה בקשה לפסק דין הצהרתי לפיו מנוע המשיב מלנקוט בהליכי גביה נגד המבקשת ו/או רכושה , לשם גביית חוב מס של בעלה, (להלן – הבעל).
 
עוד מבוקש היתר לפיצול סעדים, לצורך הגשת תובענה כספית נגד המשיב, הן לפיצויים בשל הנזקים הממוניים והלא ממוניים שנגרמו למבקשת עקב מעשי המשיב בהפעלת הליכי הגביה, והן להשבת החזרי מס שאושרו למבקשת אך קוזזו, לטענתה, שלא כדין על ידי המשיב כנגד חוב המס של הבעל

ריבית במסגרת תיק הוצל"פ הינה הכנסה חייבת

♦ השאלה שבחן ביהמ"ש בערעור זה הינה: האם הריבית וההצמדה על רכיב הריבית שגבתה המערערת במסגרת תיק ההוצאה לפועל הם הכנסה חייבת במס, אם לאו.
 
♦ המערערת הינה ידועה בציבור אשר נפסק לה בבית המשפט לענייני משפחה בשנת 2002, מחצית מהחברה שבבעלות חברה לחיים דאז (להלן: "החברה"). ביהמ"ש העמיד את שווי החברה בסך 8,093,855 ש"ח וקבע שהמערערת זכאית למחצית משווי החברה בניכוי חובותיה אותו תקבל באמצעות הוצל"פ.

עובד זר המועסק בישראל איננו תושב גם לעניין מס הכנסה

חמישה עשר ערעורי מס הכנסה שהדיון בהם אוחד היות וכולם מעלים שאלה משפטית זהה. עניינם של הערעורים הוא בשומות שהוציא המשיב למערערים שהעסיקו עובדים זרים בשנות המס שבמחלוקת. על פי השומות נדרש כל אחד מהמערערים לשלם היטל בגין העסקת עובדים זרים, מכח חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו- 2004 התשס"ג - 2003 (להלן: "חוק ההיטל").

קיזוז הפסדי החייב –לטובת הנאמן או הבנק?

חברה נטלה הלוואה מבנק ולצורך הבטחת החזר החוב חתם מי שהיה בעל המניות העיקרי של אותה חברה על ערבות בעבורה לקיום התחייבויותיה ואף מישכן לאותו צורך לטובת הבנק נכס
מקרקעין שהיה בבעלותו בדרך של משכנתא. לימים לא הצליחה החברה לעמוד בהתחייבויותיה, לרבות בהחזר של חובה לבנק, והיא הוכרזה כחדלת פירעון ופורקה. עקב כך, הועמד החוב
לבנק לפירעון מיידי. בהקשר זה נעשתה, בין היתר, פניה לבעלים של החברה, ונפתחו הליכי מימוש של המשכנתא.

חובת דיווח בשל הכנסות החייבות במס יסף

מחבר: 

ויקטור עטיה, עו"ד (רו"ח)

עורך דין ורואה חשבון ויקטור עטיה, הינו בעל ניסיון של מעל 10 שנים בתחום המיסים הפיננסים.
פרסם חומר מקצועי בתחומי התמחותו במסגרת תפקידו כעורך דין במשרד גולדמן ושות'.
במסגרת זו נמנה גם על צוות עיתון מס פקס - העיתון המקצועי לענייני מסים.

חובת דיווח בשל הכנסות החייבות במס יסף/
כידוע, החל משנת המס 2013 נכנסו לתוקפן הוראות סעיף 121ב לפקודה (להלן: "הסעיף"), אשר על פיהן מוטל מס על הכנסות גבוהות הידוע בכינויו "מס יסף".

אם אין הסבת הכנסות – הרי שהיא אינה ניתנת לביטול

שני ערעורים של אב ובנו (להלן: "המערערים") על שומות בצו שהוציא פקיד השומה כפר סבא (להלן: "המשיב") לפי סעיף 152(ב) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: הפקודה").

הטבות מיסוי הכנסות ממכירת אופציות

מר חיים קיפל (להלן: "מערער 1")  ומר ג'ורג' פרויידנשטיין  הינם בעלי מניות ומנהלים בחברת AIG החזקות במשכנתאות (להלן: "החברה") מיום היווסדה. הון מניות החברה היה מורכב מ-10,000 מניות שהוחזקו עד לדצמבר 2012 באופן הבא: מערער 1 החזיק ב-520 מניות ומערער 2 החזיק ב-200 מניות. חברת UGC אשר נמצאת בבעלותה של חברת AIG GOLDEN החזיקה ב-8,210 מניות ויתרת המניות הוחזקו בידי אחרים.

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.

שלב תוכן