העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ש' 07.12.2019

תסדיר: 2019-12-07

מס הכנסה

חובת רישום מלאי גם אם הוא מיועד לתרומה או לשימוש עצמי

מחבר: 

סלי אילון, רו"ח

.רו״ח סלי אילון, נשוי+ 3, עד לשנת 2010 שימש בתפקיד בכיר (מנהל תחום קבלנים) במחלקה המקצועית ברשות המיסים, שותף מנהל במשרד "סלי אילון ושות׳ רואי חשבון״,
מרצה באקדמיה בתחום המיסים. מומחה למיסוי מקרקעין, מע"מ, ומס הכנסה. מומחה בתכנוני מס, הסדרים עם רשויות המס, טיפול בבעיות מיוחדות מול רשות המיסים.

 

חובת רישום מלאי גם אם הוא מיועד לתרומה או לשימוש עצמי/
ברע"פ 3061/09 עוזי משען נידון מקרה בו בעל חנות לפיצוחים וסיגריות הורשע בהעלמת הכנסות לאחר שהתגלה שלא רשם קניות בסכום של כ- 4 מיליוני ש"ח מתוך סכום קניות כולל של כ- 6 מיליוני ש"ח.

מדובר בבחור צדיק, כנראה יחיד בדורו, שכן לטענתו רכש את המלאי כדי לתת אותו תרומה לנזקקים, וחלק ממנו רכש עבור קרובי משפחה מבלי שהתכוון להרוויח.

בימ"ש עליון: סיווג מענק פיצול ומענק הפרטה של עובדי בז"ן לצרכי מס

במוקד הערעור עומדת השאלה מהו סיווגם, לצרכי מס, של "מענק פיצול" ושל "מענק הפרטה" שקיבלו עובדי החברה הממשלתית חברת בתי זיקוק לנפט בע"מ, עם פיצול החברה לשתי חברות והעברתן לידיים פרטיות.

חובת גילוי מסמכים במסגרת ערעורי מס (ענין בני שטינמץ)

  
בני שטיינמץ ( להלן: " המבקש") פנה אל פקיד שומה גוש דן (להלן:" המשיב") בבקשה לגילוי ועיון במסמכים במסגרתה התבקש המשיב לגלות למבקש את כל המסמכים, התיעוד, העדויות, התחשיבים, הפרוטוקולים, החישובים, הראיות והתרשומות שברשות המשיב ו/או בשליטתו ואשר הינם רלבנטיים לכל מחלוקות המס שבין המבקש לבין המשיב במסגרת הערעורים.

הקלת המס שהפכה לרועץ

 ♦הפעם נעסוק בהגדרת המונח "מדד", כפי שנכללה בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה, וזו לשונה: "מדד" - מדד המחירים לצרכן כפי שפורסם לאחרונה לפני היום שבו מדובר מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ולגבי התקופה לפני שנת 1951 - המדד שקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת; ואולם מי שבהיותו תושב חוץ רכש נכס במטבע חוץ כדין, רשאי לבקש שיראו את שער המטבע שבו נרכש הנכס כמדד.

מיסוי הכנסות משכר דירה למגורים-על פי תדריך מס הכנסה

מחבר: 

סלי אילון, רו"ח

.רו״ח סלי אילון, נשוי+ 3, עד לשנת 2010 שימש בתפקיד בכיר (מנהל תחום קבלנים) במחלקה המקצועית ברשות המיסים, שותף מנהל במשרד "סלי אילון ושות׳ רואי חשבון״,
מרצה באקדמיה בתחום המיסים. מומחה למיסוי מקרקעין, מע"מ, ומס הכנסה. מומחה בתכנוני מס, הסדרים עם רשויות המס, טיפול בבעיות מיוחדות מול רשות המיסים.

 

מיסוי הכנסות משכר דירה למגורים-על פי תדריך מס הכנסה
רשות המיסים פרסמה לאחרונה מדריך (קישור למדריך באתר רשות המסים) המבהיר את אפשרויות המיסוי של הכנסה משכירות של דירת מגורים, אם המשכיר הוא יחיד.
 
נקדים ונאמר כי המדריך משפר את מצבם של הנישומים ביחס למצב עד היום.

הרחבת חובת הדיווח המפורט והמקוון למע"מ

ביום 20.1.14 אישרה ועדת הכספים של הכנסת לקריאה שנייה ושלישית מספר סעיפים מתוך הצעת החוק להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה (ייעול אמצעי הגבייה והדיווח), התשע"ג-2013,

חכירה תפעולית יותרו בניכוי מההכנסה השוטפת

המערערים מחזיקים במקרקעין בבני ברק שחכרו ממינהל מקרקעי ישראל בהתאם להסכם חכירה מיום 9.10.1962 (להלן: "הסכם החכירה"). על המקרקעין הוקמה תחנת דלק אשר בשנים הרלבנטיות הופעלה ע"י דור אנרגיה בע"מ אשר שילמה למערערים סכום שנתי בהתאם למכירות הדלק בתחנה.