העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום א' 29.11.2020

תסדיר: 2020-11-29

ניירות ערך

זירות המסחר היזהרו, המחוקק בדרך

   בתחילת אוגוסט 2004 מינה מר משה טרי, יו"ר רשות לניירות ערך דאז, וועדה מייעצת בנושא בחינת פעולתן של זירות החלופיות למסחר בניירות ערך לישראל. בפברואר 2006 התפרסם דוח הוועדה, ובו המלצות להטלת הגבלה על פעולתן של זירות המסחר באמצעות אכיפה פלילית, אזרחית ומנהלית.

הקלת המס שהפכה לרועץ

 ♦הפעם נעסוק בהגדרת המונח "מדד", כפי שנכללה בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה, וזו לשונה: "מדד" - מדד המחירים לצרכן כפי שפורסם לאחרונה לפני היום שבו מדובר מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ולגבי התקופה לפני שנת 1951 - המדד שקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת; ואולם מי שבהיותו תושב חוץ רכש נכס במטבע חוץ כדין, רשאי לבקש שיראו את שער המטבע שבו נרכש הנכס כמדד.

תחולת יחסים מיוחדים לפי סעיף 6(ה) לחוק התיאומים

ביום 30.12.1999 רכשה המערערת 57.33% מהון המניות של רובומטיקס טכנולוגיות בע"מ שמניותיה נסחרו בבורסה (להלן: "רובומטיקס"). במועד הרכישה לא הייתה לרובומטיקס פעילות עסקית. ביום 29.2.2000 התקשרה המערערת בהסכם עם שרפק טכנולוגיות בע"מ (להלן: "שרפק") לפיו מכרה המערערת לשרפק מניות רובומטיקס במחיר של 2.5$ למניה ואופציות ניתנות למימוש עד ליום 1.3.2004 בתוספת מימוש של 2$ למניה (להלן: "הסכם המניות"). המכירה דווחה לנאסד"ק ביום 6.3.2000.

ועדת הכספים : בקרוב תקנות להסדרת זירות מסחר (פורקס)

 
♦  ביום 11.8.13 פרסם יו"ר ועדת המשנה לניירות ערך, ח"כ בועז טופורובסקי (יש עתיד), בדיון ראשון על תקנות זירות מסחר, שאם יאושרו, יכניסו לתוקף את התיקון לחוק ניירות ערך שאושר כבר ב- 2010.

אי התרת קיזוז הפסדים מניירות ערך ממשכורת

♦ המערער היה בשנות המס שבערעור, קרי השנים 2000-2001, מנהל ובעל שליטה בחברה.  בדו"חות שהגיש למשיב לשנות המס שבערעור, דיווח על הכנסה משכר עבודה בחברה בסכומים הבאים: בשנת 2000 - 158,806 ₪, בשנת 2001 - 518,373 ₪. בנוסף, בשנות המס שבערעור סחר המערער בניירות ערך אשר הניבו לו הפסדים כדלקמן: בשנת 2000 - הפסד של 629,904 ₪, בשנת 2001 - הפסד של 55,797 ₪.

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.

שלב תוכן