העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ב' 27.06.2022

תסדיר: 2022-06-27

קיזוז הפסדים

הזכות לקיזוז הפסדים אינה עוברת בירושה

♦ עניין לנו בערעורים על שומות שנקבעו למערערים על-ידי פקיד שומה ת"א 3 ופקיד שומה כפר סבא (להלן: "המשיבים") במסגרתם עלתה השאלה האם זכאיות יורשי המנוח – צבי דינשטיין ז"ל (להלן: "המנוח") לקזז מהכנסותיהם הפסדים מעסק והפסדי הון שהיו למנוח.

אי התרת ניכויים וקיזוזים לחברה שקופה (LLC) בארה"ב

® המערערת רכשה נכסי נדל"ן בארה"ב באמצעות חברות בשליטתה שהתאגדו בארה"ב כחברות LLC אשר לצרכי מס בארה"ב רואים אתן כשקופות.

העליון: לא יותר קיזוז הפסדים מהפרשי שער בניירות ערך

  מדובר בערעורים על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב בע"מ 53703-09-12 ואח', המערערים הם פרטים (למעט ארקין שהינה חברה משפחתית), אשר בשנות המס הרלבנטיות (2007-2009 בעניין עודד מוזס וארקין) (2009-2011 בעניין יצחק מוזס) החזיקו ומימשו ניירות ערך הנקובים במט"ח או צמודים למט"ח, ובדיווחיהם למשיב קיזזו הפסדים שנגרמו להם כתוצאה מירידת ערך שער החליפין של המט"ח בו היו נקובים או שאליו

קיזוז הפסדי החייב –לטובת הנאמן או הבנק?

חברה נטלה הלוואה מבנק ולצורך הבטחת החזר החוב חתם מי שהיה בעל המניות העיקרי של אותה חברה על ערבות בעבורה לקיום התחייבויותיה ואף מישכן לאותו צורך לטובת הבנק נכס
מקרקעין שהיה בבעלותו בדרך של משכנתא. לימים לא הצליחה החברה לעמוד בהתחייבויותיה, לרבות בהחזר של חובה לבנק, והיא הוכרזה כחדלת פירעון ופורקה. עקב כך, הועמד החוב
לבנק לפירעון מיידי. בהקשר זה נעשתה, בין היתר, פניה לבעלים של החברה, ונפתחו הליכי מימוש של המשכנתא.

נישום ורע לו

♦  הפעם נציג בפני הקוראים דברים מתוך רשימה שפרסמנו ביום 10.4.2008 בעיתון "גלובס", בה מנינו כמה מכשלות מס אליהן חשוף הנישום הישראלי, ואלו הן:
 
(*) מדינת ישראל, ללא עוררין, הינה אלופת העולם בתחום ניכוי המס במקור.

התרת ניכוי הוצאות במס הכנסה מאחר שנקבע שהחשבוניות כדין

 ערעור על שומה שהוציא המשיב לחברת פרופאל בע"מ (להלן: "המערערת"), לפי סעיף 152(ב) לפקודת מס הכנסה, שעיקרה אי התרת קניות, בהתבסס על ממצאי מס ערך מוסף, בטענה שניכוי התשומות נעשה על בסיס חשבוניות שהוצאו למערערת שלא כדין.

העליון: קיזוז הפסדים בין חברות - עסקה מלאכותית !

  חברת ג'ולקס שוקי הון בע"מ (להלן: "מערערת 1"; או "חברת האם"), שהייתה חברה ציבורית בתקופה הרלבנטית, החזיקה בכל הון מניותיה המונפק של חברת ג'ולקס שיווק (1994) בע"מ (להלן: "מערערת 1"; או "חברת הבת") (וביחד: "המערערות"). שתי החברות עסקו בתחום התכשיטים עד לשנה 1998.

האם מעז יצא מתוק?

  ביום 15.7.2013 קבע השופט אלטוביה (עמ"ה 1130/06; בגס קרלוס נגד פקיד שומה ת"א 4) כי הפסדים שקוזזו על ידי "חברה משפחתית", בתקופה שהמס שהיא חייבת בו חושב על פי סעיף 64א.

על מלאכותיות והתיישנות הפסדים – פסיקה בעלת השלכות רוחב על דוחות כספיים ?

 החלטה בבקשה מקדמית שהוגשה בעניין רובומיטקס (עמ"ה 1022/09 רובומיטקס בע"מ נ' פקיד שומה למפעלים גדולים), אשר פורסמה לאחרונה על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב, אפשר וטומנת בחובה שינוי מהפכני בכל הנוגע להתיישנות הפסדים והתיישנות שומות.
במוקד הפרשה, עמדה ני

כיצד מקזזים הפסדים בין בני זוג

ככלל, אחת הדרכים האפשריות (לא היחידה), בה ניתן לקזוז הפסדים בין בני זוג לפי סעיף 28 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] התשכ"א – 1961 (להלן: "הפקודה"), הינה כאשר בני הזוג בחרו בחישוב מס מאוחד.

מס פקס בע"מ
רח' החשמונאים 90
קומה 2
תל אביב ת.ד 20445

טל. 03-6966733
פקס. 03-6966744

info@masfax.co.il

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.

שלב תוכן