העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ד' 21.04.2021

תסדיר: 2021-04-21

עסקה מלאכותית

שינוי מודל עסקי אינו מוביל אוטומטית לחיוב במס או לטענת עסקה מלאכותית

 השאלה הנשאלת בערעור זה הינה: האם חברת בת, המבצעת שינוי מבנה עסקי, במסגרתו היא משנה את המודל הכלכלי שלה מחברה הפונה לשוק הרחב, לחברה הפועלת עבור חברת האם וחברות הקבוצה בלבד, מבלי להתפרק מעובדיה ומבעלותה על נכסיה הרוחניים, תיחשב כמי שמכרה נכס הון, (את "נשמתה").

הסכם ממון שנעשה בדיעבד הינו עסקה מלאכותית

עניינה של התובענה, אשר הוגשה בדרך של המרצת פתיחה הינה בקשה לפסק דין הצהרתי לפיו מנוע המשיב מלנקוט בהליכי גביה נגד המבקשת ו/או רכושה , לשם גביית חוב מס של בעלה, (להלן – הבעל).
 
עוד מבוקש היתר לפיצול סעדים, לצורך הגשת תובענה כספית נגד המשיב, הן לפיצויים בשל הנזקים הממוניים והלא ממוניים שנגרמו למבקשת עקב מעשי המשיב בהפעלת הליכי הגביה, והן להשבת החזרי מס שאושרו למבקשת אך קוזזו, לטענתה, שלא כדין על ידי המשיב כנגד חוב המס של הבעל

מחילת חוב חברה + יחסים מיוחדים = עסקה מלאכותית

♦ ד"ר יהודה שנהב (להלן: "המערער") רכש את מלוא הון מניותיה של חברת אקווה ישראל בע"מ (להלן: "החברה"). במסגרת הסדר הנושים, נקבע כי הנושים הבלתי מובטחים ימחו את חובת הסכם של כ-5 מיליון ש"ח למערער כנגד תשלום של 25% מהחוב במזומן. בנוסף, המערער ישקיע חצי מיליון דולר בהון מניות החברה, יעמיד הלוואה בסך 100 אלף דולר לבעלי המניות הקודמים אשר יזרימו סכום זה לקופה החברה, וחובות החברה לנושים המובטחים ייפרסו לטווח ארוך. לצורך ביצוע ההסדר נטלה החברה הלוואה בסך 1 מיליון דולר בערבות מדינה.

עליון - עסקה מלאכותית או טענת התיישנות ?

♦ המבקשת היא חברה אשר התאגדה בשנת 2000, ועד לשנת 2002 הייתה לה פעילות עסקית בתחום מתן שירותי מידע ופרסום פיננסי באינטרנט. נכון לשנת 2003 עמדו הפסדיה הצבורים של המבקשת על סך של 35,916,946 ש"ח. בחודש ספטמבר 2003 נרכשה השליטה במבקשת ע"י בעלי עניין בה (להלן: "עסקת הרכישה"), ובשנת 2004 החלה לעסוק בתחום של שיווק תוכנות לשוק ההון עבור חברות הנמצאות בבעלותם של בעלי השליטה. בשנים 2006-2004 קיזזה המבקשת את ההפסדים הצבורים כנגד הכנסותיה, ואין מחלוקת על כך שדוחותיה של המבקשת עבור שנות מס אלה לא נבחנו ע"י המשיב ואושרו כמוצהר.

העליון: עסקה מלאכותית יכולה להיות גם רצף של פעולות

♦ בשנת 1987 ייסדו המערערים את מפעת עבודות ציבוריות בע"מ (להלן "מפעת") והחזיקו במניותיה בחלקים שווים ובאמצעותה עסקו במתן שירותי תברואה. בשנת 1993 ייסדו המערערים את מפעת החזקות (1993) בע"מ (להלן: "החברה") , החזיקו במניותיה בחלקים שווים והעבירו אליה את מניותיהם במפעת בפטור ממס. ביום 26.9.2000 החליטה מפעת לחלק דיבידנד לבעלי מניותיה בסך 15,000,000 ש"ח, ביום 3.12.2000 הקצתה מפעת למערערים 102,000 מניות בחלקים שווים, באופן שלאחר ההקצאה דוללו מניותיה שבידי החברה ל – 1% בלבד.

כינויה של עסקה בפי העוסק אינו קובע את מהותה

ערעור על החלטת מנהל מס ערך מוסף ירושלים (להלן: "המשיב") לדחות השגה שהגישה חברת י.ו.ש.

סיווג הכנסה: הלוואת מנהלים או משיכת שכר?

חברת אמבולנס חנוך בע"מ (להלן: "המערערת") הינה חברה המספקת שירותי הסעה פרטיים לחולים, הובלת נפטרים ושירותים נלווים למשפחות הנפטרים. ספרי המערערת נפסלו לכל אחת מהשנים 1999-2002 על ידי פקיד שומה חולון (להלן: "המשיב") לאחר שתקבולים מעסקיה לא נרשמו בכל אחת משנות המס האמורות. ערעור שהגישה המערערת על פסילת ספריה נדחה וערעור על פסק הדין שהגישה המערערת לבית המשפט העליון נמחק בהסכמתה.

העליון: קיזוז הפסדים בין חברות - עסקה מלאכותית !

  חברת ג'ולקס שוקי הון בע"מ (להלן: "מערערת 1"; או "חברת האם"), שהייתה חברה ציבורית בתקופה הרלבנטית, החזיקה בכל הון מניותיה המונפק של חברת ג'ולקס שיווק (1994) בע"מ (להלן: "מערערת 1"; או "חברת הבת") (וביחד: "המערערות"). שתי החברות עסקו בתחום התכשיטים עד לשנה 1998.

פקיד שומה חולק על העובדות - נטל השיכנוע מוטל עליו

בסוף שנת 2006 נחתם הסכם במסגרתו רכשה חברת ארליך את המוניטין העסקי של פאול ומאיר פנסטר, וכן מספר נכסים מחברת פנסטר (וביחד: "המערערים") בתמורה ל-3 מיליון דולר אשר שולמו והוצהרו בפני רשויות המס כדלקמן: 2,880,000 דולר שולמו לפאול ומאיר בגין רכישת המוניטין העסקי שלהם בארבעה תשלומים שווים הפרוסים על פני 3 שנים.

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.

שלב תוכן