העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ש' 06.06.2020

תסדיר: 2020-06-06

התיישנות

עבירות מס בחוק איסור הלבנת הון – סוגיית (אי) התיישנות!

כידוע, מזה תקופה ארוכה יש בכוונת הרשויות להכניס את עבירות המס החמורות לתוך חוק איסור הלבנת הון.

חשש מפני התיישנות שומות הביא למניעת עיכוב ביצוע בערעור מס

עניין לנו בהחלטה על בקשה מטעם מנהל מע"מ רמלה (להלן: "המשיב") להוציא שומה לעמותת י.ע.ל.- אסף הרופא (להלן: "המערערת") לשנות המס 2009-2013 מחשש להתיישנות, מכוח הסמכות המסורה לבית המשפט בסעיף 64(ג) לחוק מס ערך מוסף התשל"ו-1975 (להלן: "החוק").
 
המשיב החליט לשנות את סיווגה של המערערת מ-"מלכ"ר" ל-"עוסק".

עליון - עסקה מלאכותית או טענת התיישנות ?

♦ המבקשת היא חברה אשר התאגדה בשנת 2000, ועד לשנת 2002 הייתה לה פעילות עסקית בתחום מתן שירותי מידע ופרסום פיננסי באינטרנט. נכון לשנת 2003 עמדו הפסדיה הצבורים של המבקשת על סך של 35,916,946 ש"ח. בחודש ספטמבר 2003 נרכשה השליטה במבקשת ע"י בעלי עניין בה (להלן: "עסקת הרכישה"), ובשנת 2004 החלה לעסוק בתחום של שיווק תוכנות לשוק ההון עבור חברות הנמצאות בבעלותם של בעלי השליטה. בשנים 2006-2004 קיזזה המבקשת את ההפסדים הצבורים כנגד הכנסותיה, ואין מחלוקת על כך שדוחותיה של המבקשת עבור שנות מס אלה לא נבחנו ע"י המשיב ואושרו כמוצהר.

שליחת החלטה בהשגה בפקס ללא וידוא קבלה- אינה קבילה

♦ עניינה של ההחלטה בבקשת העוררים לקבל את הערר שהגישו מחמת התיישנות, וזאת בטענה שהמשיב, מנהל מיסוי מקרקעין תל-אביב, איחר בהוצאת השומות ובהפעלת סמכותו בהחלטה בהשגה, כמתחייב מהוראות חוק מיסוי מקרקעין כנוסחן לפני תיקון 70.
 
♦ העוררים טענו כי השומות הוצאו להם לאחר מועד התיישנותן ואף דחו את טענות המשיב לפיהן מועד ההתיישנות טרם חלף מאחר ובוצע תיקון לשומה העצמית במועד מאוחר יותר לשומה המקורית ובכך התאחרו מועדי ההתיישנות.

סוגיית התיישנות שומות שוב על הפרק ?!


ביום 19.3.2013 ניתנה החלטה חדשה של בימ"ש מחוזי ת"א, כב' השופט מגן אלטוביה, במסגרת ע"מ 1038-06 עמירם סיון נ' פקיד שומה כפר סבא [טרם פורסם], העוסקת ("שוב") בסוגיית התיישנות שומות (להלן:"ענין עמירם סיון").

משקלה של הבטחה מנהלית

  המבקש תובע, במסגרת המרצת פתיחה, לסעד הצהרתי שיקבע, כי המבקש אינו חב למשיב (פקיד השומה) חוב מס בגין שלוש שנות המס 1985 עד 1987, בפרט לא סכום קרן של 50,705 ש"ח, אשר צמח (לפי הנטען) לסך קרוב ל- 690,000 ש"ח נכון למועד הגשת המרצת הפתיחה, (29.06.2008). לחלופין, מתבקש להצהיר, כי המשיב, פקיד השומה, מנוע מלנקוט בהליכי גבייה של אותו חוב; ולחילופי חילופין, שאותו חוב מס מוכחש, התיישן או חל שיהוי כזה בגבייתו שממילא אין לגבותו.

דחיית טענות מקדמיות של ברירת קנס והתיישנות

♦ בתאריך 22.10.07 הוצאו על שמו של מר נסרה (להלן: "המשיב") שתי הודעות על קנס מנהלי קצוב, בגין אי הגשת דוחות שנתיים במועדם למס הכנסה עבור השנים 2004 ו-2005 , כאמור בסעיף 216(4) לפקודת מס הכנסה (להלן:"הפקודה"). הודעות הקנס נמסרו למשיב ביום 31.10.07. ביום 14.12.10 הוגשה מטעם מס הכנסה (להלן: "המבקשת") בקשה להטלת מאסר במקום קנס וזאת לאחר אי תשלום הקנסות.

השבת מס ששולם בטעות - התיישנות

♦ התובעת הינה חברה ישראלית שהוקמה בשנת 1988. עם רישום ניירות הערך שלה למסחר בבורסת הנאסד"ק בניו יורק ביום 19.9.2000, נרשמה התובעת כחברה ציבורית.

מועד תחילת תקופת ההתיישנות בשומת מס שבח

♦ בבעלות המערערים חלקת מקרקעין ברמת השרון. המערערים התקשרו ביום 17.9.99 בהסכם לעסקת קומבינציה עם חברת א.א. קלאסיק הומס בע"מ (להלן: "הקבלן"), לפיה יקבלו מהקבלן שש מתוך שתיים עשרה הדירות בבנין שייבנה, ובתמורה ימסרו לו את הבעלות ביתר הדירות וכן ישלמו לו תשלומי איזון בגובה 40,000$ (להלן: "עסקת הקומבינציה"; המערערים הגישו למשיב שומה עצמית לגבי שווי הסכם הקומבינציה, אך זו נדחתה, והמשיב הוציא שומה מטעמו ביום 23.2.00 (להלן: "השומה הראשונה").

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.

שלב תוכן