העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ד' 21.04.2021

תסדיר: 2021-04-21

דיבידנד

חלוקת דיבידנד ע"י הפחתת הון ללא קיום מבחן הנזילות

♦ השאלה הנשאלת בתיק זה הינה: האם לאפשר לחברת י.ד. מקרקעין בע"מ (להלן:"החברה" או "החברה המבקשת") לבצע חלוקת דיבדנד שלא על סמך רווחי החברה, אלא בדרך של הפחתת ההון של החברה, ובפרט ללא בדיקת תזרים המזומנים של החברה לאור כך שאיננה מקיימת בעת הבקשה פעילות עסקית מלבד החזקה פסיבית בחברה אחרת (= חברת אחזקות).

הלוואה שנמחלה דינה דיבידנד בידי חברה משפחתית

  המערערת – אמבסדור נדל"ן חו"ל בע"מ – היא חברה משפחתית כמשמעותה בסעיף 64א לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה"), שכל מניותיה מוחזקות ע"י המערער שהוא הנישום המייצג.

רכישה עצמית של מניות כהענקת דיבידנד רעיוני

 ♦ השאלה שבחן ביהמ"ש בערעור זה הינה: האם יש לראות ברכישה עצמית של חברה, את המניות שנרכשו מאחד מבעלי המניות על ידי שאר בעלי המניות, כדיבידנד החייב במס.
 ♦בעלי המניות בחברת בר-ניר שירותי מינהל בע"מ היו: אורי אשר החזיק ב – 33% מהמניות, המערערת תמר שהחזיקה ב - 33% מהמניות, ובעלי מניות נוספים.
ביום 20.1.1998 נכרת הסכם (להלן: "הסכם המכירה") בין כל בעלי המניות בחברה לפיו יפרוש אורי לאלתר מניהול החב

הסדר מיוחד לחלוקת דיבידנד בחברה משפחתית

המערער ובת זוגו גב' סלין הרשקו מחזיקים כל אחד 50% מהון המניות המונפק והנפרע של חברת מ.צ. הרשקו השקעות בע"מ (להלן:"החברה"). עד לשנת המס 2006 הייתה לחברה פעילות עסקית והיא פעלה כחברה בע"מ. החל משנת המס 2007 החברה הינה חברת אחזקות אשר נחשבת כחברה משפחתית, בהתאם לסעיף 64א לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה"), והמערער הוא "הנישום המייצג" של החברה לצרכי מס. כמו כן, החל משנת המס 2007, לחברה אין הכנסות מעסק.

פטור ממס בגין חלוקת דיבידנד בחברה משפחתית

♦ צבי ישראל רז (להלן: "המערער") מחזיק ב-99% ממניות חברת ליאור א.ד.מ השקעות (1993) בע"מ (להלן: "החברה"). באחוז הנותר מחזיקה אישתו. החברה ביקשה להיחשב כ"חברה משפחתית" לפי ס' 64א לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה") בשנים 2000-2003. בהתאם לזאת, בשנים האמורות יש לראות בהכנסות או בהפסדי החברה כהכנסותיו או הפסדיו של המערער, כ"נישום מייצג". בשנים האמורות היו לחברה הפסדים מעסק והפסדי הון ופעילות החברה הסתכמה בהפסד של 998,128 ש"ח. כל הפסדי החברה קוזזו כנגד הכנסות המערער.

האם מעז יצא מתוק?

  ביום 15.7.2013 קבע השופט אלטוביה (עמ"ה 1130/06; בגס קרלוס נגד פקיד שומה ת"א 4) כי הפסדים שקוזזו על ידי "חברה משפחתית", בתקופה שהמס שהיא חייבת בו חושב על פי סעיף 64א.

הכללת רווחי אקוויטי במסגרת חישוב רווחים ראויים לחלוקה

המערער הינו בעל מניות בשיעור של 50% בחברת דחף מפעלי ארגון פרסום והפצה בע"מ (להלן: "חברת דחף"). בשנת 2009 חולק למערער דיבידנד. בגין הכנסה זו הצהיר המערער, כי היא חייבת במס בשיעור מופחת של 12% בלבד, בהתאם להוראת השעה, הקובעת, כי שיעור המס המופחת על הדיבידנד יוענק רק עד לגובה הרווחים הראויים לחלוקה שהיו בידיי החברה מחלקת הדיבידנד עד ליום 1.1.2003 (להלן: "המועד הקובע").

דיבידנד בגין מניות בכורה שהוקצו הינו חלק מהתמורה

♦ בעל המניות היחיד במערערת, חברת תהודה השקעות וניהול בע"מ, הינו מר מוני פלר. פלר החזיק ב-34.3% מהון המניות של חברות תמורה סוכנות לביטוח (1987) בע"מ ותמורה יעוץ פנסיוני בע"מ (להלן:"חברות תמורה"). בשנת 1999 העביר פלר, בהתאם לסעיף 104א לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה"), את מלוא זכויותיו בחברות תמורה למערערת.

חכמים, היזהרו בדיבידנדיכם

♦ בפסק דין מושכל ומנומק, שניתן ביום 8.1.2013 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב, קבע השופט מ. אלטוביה, כי דין דיבידנד כדין הכנסה פטורה (ככל שהתקבל בידי חבר בני-אדם והוחרג מחישוב ההכנסה החייבת, לפי הוראות סעיף 126(ב) לפקודת מס הכנסה), לעניין המנגנון לייחוס הוצאות להכנסה שלגביה נקבע שיעור מס מיוחד או שהיא פטורה ממס, כמפורט בהוראות סעיף 18(ג) לפקודה.

מדובר בעמ"ה 1059/05; 1285/08 ו-1305/09, שבכולם המערערת היא בראון-פישמן תקשורת בע"מ והמשיב הוא פקיד השומה למפעלים גדולים.

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.

שלב תוכן