העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ה' 20.02.2020

תסדיר: 2020-02-20

פסיקה

♦ השאלה שהונחה לפתחו של ביהמ"ש: מהו המועד לקביעת סיום הוצאות ההקמה והוצאות טרום ההפעלה של חברה לאור סעיף 17 רישא לפקודת מס הכנסה?   הוצאות הקמה - הינן הוצאות ייסוד אשר כרוכות בהקמתו של עסק חדש ואשר הפחתתן אינה מוכרת. בהתאם...
♦ בסמוך לשנת 2010 התנהל משא ומתן בין חברת "עופר אגם יזום ובניין בע"מ" (להלן: "העוררת") לבין חברת "נכסי משפחת פישמן בע"מ" (להלן: "פישמן" או "המוכרת") למכירת חלק ממקרקעין המצוי ברחוב...
♦ השאלה שבחן ביהמ"ש בערעור זה הינה: האם הריבית וההצמדה על רכיב הריבית שגבתה המערערת במסגרת תיק ההוצאה לפועל הם הכנסה חייבת במס, אם לאו.   ♦ המערערת הינה ידועה בציבור אשר נפסק לה בבית המשפט לענייני משפחה בשנת 2002, מחצית מהחברה...
♦ עניינה של התובענה, אשר הוגשה בדרך של המרצת פתיחה הינה בקשה לפסק דין הצהרתי לפיו מנוע המשיב מלנקוט בהליכי גביה נגד המבקשת ו/או רכושה , לשם גביית חוב מס של בעלה, (להלן – הבעל).   ♦ עוד מבוקש היתר לפיצול סעדים, לצורך הגשת...
 ♦ חברת א.כ.א לפיתוח בע"מ, אשר שינתה בשנת 2009 את שמה לחוצות המפרץ בע"מ (להלן: "החברה"), הינה הבעלים של מתחם מקרקעין המצוי במפרץ חיפה. עד לשנת 2009 החזיקו במניות החברה חברת כור נכסים, חברת אשטרום נכסים וחברת עופר מרכזי...
♦ חברה נטלה הלוואה מבנק ולצורך הבטחת החזר החוב חתם מי שהיה בעל המניות העיקרי של אותה חברה על ערבות בעבורה לקיום התחייבויותיה ואף מישכן לאותו צורך לטובת הבנק נכס מקרקעין שהיה בבעלותו בדרך של משכנתא. לימים לא הצליחה החברה לעמוד בהתחייבויותיה,...
♦ בשלהי שנת 1998 פרסם מנהל מקרקעי ישראל (להלן: "המנהל"), ביחד עם עיריית ת"א-יפו, מכרז פומבי לביצוע פרויקט פינוי ובינוי במתחם המכונה "שכונת הארגזים". החברות "פרידמן חכשורי חברה להנדסה ולבניה בע"מ " ו...
♦ חמישה עשר ערעורי מס הכנסה שהדיון בהם אוחד היות וכולם מעלים שאלה משפטית זהה. עניינם של הערעורים הוא בשומות שהוציא המשיב למערערים שהעסיקו עובדים זרים בשנות המס שבמחלוקת. על פי השומות נדרש כל אחד מהמערערים לשלם היטל בגין העסקת עובדים זרים...
♦  במהלך השנים 2002-2001 הנפיקה החברה לעובדיה מניות עפ"י מסלול ההקצאה שנקבע בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה"), כנוסחו עובר לתיקון 132. עובדי החברה מימשו את האופציות במהלך השנים 2006-2003. מסכומי המימוש ניכתה החברה...
♦ מדובר בבקשה לסילוק על הסף של ערעורו של מר ג'מאל אבו אלעסל (להלן: "המערער") אשר הגיש ערעור ביחס להחלטת פקיד שומה עפולה (להלן: "המשיב") בדבר "אזהרה לאחר אי רישום תקבול". במסגרת החלטה זו, החליט המשיב בדבר פסילה...

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.