העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ה' 20.06.2019

תסדיר: 2019-06-20

פסיקה

♦  נורדן נפט (1998) בע"מ היא חברה העוסקת ברכישת דלקים ובמכירתם (להלן:"המערערת"). נורדן טכנולוגיות בע"מ (חברה ציבורית הנסחרת בבורסה) היא הבעלים של 100% ממניות המערערת (להלן "החברה האם"). עפ"י נתוני...
 ♦ ביום 5.3.12 נחתם הסכם מכר בין חברת "יחד הבונים ייזום ובניה בע"מ" (להלן: "עוררת 1") לבין מר משה חן ומר משה יצחק (להלן: "עורר 2" ו-"עורר 3" בהתאמה וביחד: "העוררים") לרכישת דירת...
   ♦  מר אליעזר פישמן (להלן: "מר פישמן") עומד בראש קבוצת חברות פרטיות וציבוריות הפועלות בתחומים עסקיים מגוונים בארץ ובעולם (להלן: "קבוצת פישמן"). בשנים 2005‑2006, חתם מר פישמן על ערבויות לטובת בנק המזרחי...
♦  העוררת הייתה בעלת מלוא הזכויות בבניין ברחוב שוקן 13 בתל אביב (להלן: "הבניין"). ♦ בשנת 2010 הצהירה העוררת בפני פקיד שומה כי היא נישומה "כחברת בית" כהגדרתה בסעיף 64 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ...
♦  ביום 17.06.2012 הגיש רו"ח שמחה פרקש (להלן: "המבקש") בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד משרד האוצר – רשות המיסים (להלן: "המשיבה") שעניינה גביית הפרשי הצמדה צפויים, ביתר, שלא כדין מאת ציבור הנישומים שנעשה...
 ♦ המערערת – אמבסדור נדל"ן חו"ל בע"מ – היא חברה משפחתית כמשמעותה בסעיף 64א לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה"), שכל מניותיה מוחזקות ע"י המערער שהוא הנישום המייצג. לצורך ביצוע פרויקט נדל"ן...
♦ השאלה הנשאלת בתביעה זו הינה - האם עובר לתיקון 8 לחוק הבלו על דלק, תשי"ח-1958, (להלן: לחוק הבלו) שבו נקבע, במסגרת סעיף 12א לחוק שלילת החזר חובות אבודים, חברות הדלק הן שחבות במס בלו או שמא הצרכן הסופי. ♦ רקע עובדתי: חברות...
♦ שירותי בריאות כללית (להלן: "המערערת") הינה מוסד ללא כוונת רווח אשר עובדיה כפופים להסכם קיבוצי וזכאים לבחור האם להצטרף כחברים לאיזה ממוסדות ההסתדרות אם לאו. במקרה שבחרו להצטרף כחברים, עליהם לשלם (באמצעות המערערת-המעסיק) את דמי...
♦ השאלה הנשאלת בערעור 8150/11 הינה: האם יכול העוסק להמשיך ולהסתמך על עמדה שנקטה בעניינו רשות המיסים גם לאחר שנודע לו שהרשות חזרה בה מעמדתה? ואלה עובדות המקרה: המערערת, חברת ש.י. סימון אחזקות בע"מ (להלן: "חב' סימון"), רכשה...
♦ לטענת המערערת, היא קיימה את הגדרת "מפעל מוטב" הואיל ודי בכך שעסקה בפיתוח מוצרים בכדי לסווגה כ"מפעל תעשייתי" לצורך החוק; הואיל והשתמשה בקבלני משנה לצורך פעילות הייצור שלה, יש לה פעילות ייצורית; לחברה שני עובדים שכירים...

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.