העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ו' 30.10.2020

תסדיר: 2020-10-30

פסיקה

♦ חמישה עשר ערעורי מס הכנסה שהדיון בהם אוחד היות וכולם מעלים שאלה משפטית זהה. עניינם של הערעורים הוא בשומות שהוציא המשיב למערערים שהעסיקו עובדים זרים בשנות המס שבמחלוקת. על פי השומות נדרש כל אחד מהמערערים לשלם היטל בגין העסקת עובדים זרים...
♦  במהלך השנים 2002-2001 הנפיקה החברה לעובדיה מניות עפ"י מסלול ההקצאה שנקבע בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה"), כנוסחו עובר לתיקון 132. עובדי החברה מימשו את האופציות במהלך השנים 2006-2003. מסכומי המימוש ניכתה החברה...
♦ מדובר בבקשה לסילוק על הסף של ערעורו של מר ג'מאל אבו אלעסל (להלן: "המערער") אשר הגיש ערעור ביחס להחלטת פקיד שומה עפולה (להלן: "המשיב") בדבר "אזהרה לאחר אי רישום תקבול". במסגרת החלטה זו, החליט המשיב בדבר פסילה...
♦ המבקשת הפקידה כסף בפיקדון בנקאי בריבית של 3.47% לשנה צמוד לשער הדולר. ביום ההפקדה עמד שער הדולר על 4.355 ש"ח לדולר. ביום פתיחת הפיקדון קיבלה המבקשת מהבנק סכום לפי שער של 4.2791 ש"ח לדולר. הבנק חייב את המבקשת במס במקור בשיעור...
♦ ביום 4.11.2013 הגישו הצדדים הודעה על הסדר דיוני, לפיה בשלב זה, תוכרע השאלה: האם במסגרת סעיף 92 לפקודת מס הכנסה (להלן: "הפקודה"), יש להתיר בקיזוז כנגד רווחי הון אחרים את מלוא הפסד ההון, כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה, הנובע ממכירת ני"...
♦ מר חיים קיפל (להלן: "מערער 1")  ומר ג'ורג' פרויידנשטיין  הינם בעלי מניות ומנהלים בחברת AIG החזקות במשכנתאות (להלן: "החברה") מיום היווסדה. הון מניות החברה היה מורכב מ-10,000 מניות שהוחזקו עד לדצמבר 2012 באופן הבא...
♦ שני ערעורים של אב ובנו (להלן: "המערערים") על שומות בצו שהוציא פקיד השומה כפר סבא (להלן: "המשיב") לפי סעיף 152(ב) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: הפקודה"). ערעור אחד, של האב עזמי מתייחס לשומות...
♦ המשיבה, חברת דגון בתי ממגורות לישראל בע"מ (להלן: "המשיבה" או "דגון"), חכרה מקרקעין מהמדינה, ובתום תקופת החכירה, קיבלה מהמדינה סכום של 26,372,782 ש"ח כפיצוי על המחוברים לקרקע (הממגורות) שנותרו על הקרקע בתום תקופת...
♦ אברהם קמחי (להלן: "המערער") היה בעלים של חלקים במגרש והוקצו לו זכויות בניה של 3.68 יחידות דיור מתוך סך זכויות הבנייה במגרש. במהלך השנים 1989-1999 התקשרו יתר הבעלים במשותף של המקרקעין בהסכמי קומבינציה עם חברת גאון-חברה לבניין...
 ♦  המערער הגיש את דו"ח 2006 למשיב ביום 27.12.2007 לפיכך, המועד האחרון להוצאת שומה, לפי מיטב השפיטה, הינו עד 31.12.2010, דהיינו שלוש שנים מתום שנת המס שבה הוגש הדו"ח. המערער טוען שהשומה הוצאה לו לאחר המועד האמור ולכן היא...

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.