העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום א' 19.01.2020

תסדיר: 2020-01-19

עדכונים מהשטח

♦ ביום 29.11.15 פורסמו ברשומות בקובץ תקנות 7575, צו העבירות המינהליות (שינוי התוספת הראשונה לחוק), התשע"ו- 2015 ותקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – חיקוקי מסים (תיקון), התשע"ו – 2015. ♦ התקנות קודמו על...
 ♦ ביום 8.10.15 הפיצו שר האוצר משה כחלון ורשות המסים תזכיר לתיקון חוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס, התשס"ה – 2005. עפ"י הודעת רשות המסים, מטרת התזכיר היא להבהיר, כי זכותו של יועץ מס המייצג נישומים מול רשות...
 ♦ ביום 15.10.15 פורסם ברשומות חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון 82), התשע"ו- 2015. על פי התיקון, במכירת דירת מגורים מזכה, כהגדרתה בחוק, הפטורה ממס על חלק מהשבח הריאלי, יהיה פטור ממס גם על הסכום האינפלציוני החייב....
♦ ​ביום 20.9.15 פירסמה רשות המסים הודעה, לפיה מנהל רשות המסים, עו"ד רו"ח משה אשר, הודיע על מתן ארכה של כשלושה חודשים להגשת בקשות לקבלת מענק עבודה עבור שנת המס 2014 וזאת עד ליום 25.12.2015, במקום עד ליום ה- 30.9.2015, המועד הקבוע בחוק...
♦ ביום 21.9.15 פירסמה רשות המסים הודעה לפיה בהמשך לשיחות בין רשות המסים למשרד המשפטים ולאור הצלחתו של נוהל הגילוי מרצון מודיעה הרשות, כי הוחלט להאריך את המועד האחרון להגשת בקשות, במסגרת הוראות השעה בנוהל,  עד ליום 30.6.16. זאת, בהמשך...
♦ עפ"י הודעת רשות המסים מיום 11.8.15, רשות המסים פרסמה להערות לשכות המייצגים הוראת פרשנות לתיקון 47 לחוק מע"מ המאפשר הקלות במיסוי בפרויקטים של פינוי בינוי ותמ"א 38. ההוראה מבהירה את התיקון לחוק ומקנה הקלות נוספות הנגזרות...
♦ בעקבות פניית רו"ח עופר מנירב - יו"ר ועדת המסים והקשר עם רשויות המס  לרשות המסים, נתקבל מכתבו של מר זאב פורת, סמנכ"ל בכיר לאכיפת הגבייה, רשות המסים בישראל בנוגע ל: שינוי בהתנהלות מול המייצגים בעניין מועדי הדיווח...
 ♦ ​ביום 29.7.15 פורסם ברשומות חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 51 והוראת שעה), התשע"ה-2015‏. ♦ התיקון מסדיר באופן קבוע את ההקלה המאפשרת לעסקים שמחזור עסקאותיהם עד 1.5 מיליון ש"ח בשנה להגיש דו"ח למע"מ מדי חודשיים...
♦ביום 29.7.15 הונחה על שולחן הכנסת על ידי ח"כ משה גפני ואורי מקלב- הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון – פטור ממס שבח אינפלציוני), התשע"ה–2015. ♦ כידוע, במסגרת תיקון מס' 76 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה),...
♦ ​ביום 30.6.15 אישרה ועדת הכספים את בקשתו של שר האוצר, מר משה כחלון, לתקנות [(הוראת שעה) (הארכת תחולת סעיף 5(ב) לחוק), התשע"ה-2015] המאשרות את הארכת תוקפו של החוק לסיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי משנת 2007, המקנה הטבות במס לתושבי...

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.