העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ש' 21.05.2022

תסדיר: 2022-05-21

רשות‏ המסים פרסמה חוזר ‏מקצועי ‏מס' ‏966192 – בנושא: מיסוי ‏שירותי ‏דת

גירסה להדפסהגירסה להדפסה
מספר הגיליון: 
735
תאריך: 
21/01/2016

♦ ביום 19.1.16 פרסמה רשות המיסים את חוזר מקצועי מספר 966192 בנושא מיסוי שירותי דת. חוזר זה קובע כי בהתייחס למס הכנסה, נותני שירותי דת כגון: מקובלים, חזנים, מוהלים ובדצ"ים וכדו' (להלן:"נותני שירותים"), נחלקים הם לשני קבוצות.

♦ נותני שירותי דת שהם מוסד ציבורי יהיו פטורים ממס הכנסה על תרומות ומענקים שניתנו בקשר לשירותי הדת שסיפקו.

♦ נותני שירותי דת שאינם מוסד ציבורי יהיו חייבים במס הכנסה על תרומות שניתנו בקשר לשירות הדת, גם אם לא הייתה דרישה או ציפייה לקבלת תשלום, ככל שההכנסה עומדת במבחנים לסיווגה כהכנסה לפי סעיף 2(1)  לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] (להלן:"לפקודה") הכנסה מעסק או משלח יד, שהם: מקור קבוע, מחזוריות, תדירות, מומחיות, בקיאות, היקף כספי, ארגון וניהול, ו-שיווק, וב"מקרים מתאימים" יהיה ניתן לראות בתקבולים כהכנסה לפי סעיף 2(10) לפקודה שעניינה הכנסה מכל מקור אחר.

♦ חוזר זה מתייחס גם למס ערך מוסף, וקובע כי מתן השירות, או מכירת טובין כגון:"מים קדושים", קמיעות וכדו', ככל שנותן השירותים יקיים את 

המבחנים לקיום עסק שצויינו לעייל לעניין מס הכנסה, יהא חייב במע"מ, וכי גם במקום והתרומה תינתן ללא קשר לשירות  עדיין תחויב היא במע"מ לפי סעיף 12(א) לחוק מס ערך מוסף התשל"ו-1976, הקובע כי תרומה לעסק תחשב כחלק ממחיר עסקאותיו.

♦ החוזר מבהיר עוד, כי במידה ונותן השירותים הינו "חבר בני אדם, מאוגד ‏או ‏לא ‏מאוגד, ‏שאין ‏עיסוקו ‏לשם ‏קבלת ‏ריווחים ‏ושאינו ‏מוסד‏ כספי", כלומר, כאשר הפעילות אינה בעלת מאפיינים של מלכ"ר ולא עסק, יהיה חייב נותן השירותים במס שכר על המשכורות ועל השימוש של עובדיו בחפצים של המלכ"ר.

♦ לבסוף, מציין החוזר כי בכל מקום שבו שוכנע הממונה כי על נותן שירותי הדת להירשם כעוסק במשרדי מע"מ, יחולו על נותן שירותי הדת החובות המוטלות על פי כל דין, לרבות החובות הבאות: חובת ניהול פנקסים, חובת הגשות דוחו"ת לפקיד השומה ולממונה מע"מ, ובמסגרת זאת גם, לדרוש מנותן שירותי הדת ומצדדים שלישיים מידע על חשבונות הבנק ועל נכסים בארץ ובחו"ל של נותן שירותי הדת, ומידע על נסיעות לחו"ל של נותן שירותי הדת ובני משפחתו, בהתאם לסעיף 35. לפקודה. כמו כן רשאי פקיד השומה לדרוש הצהרות הון.

מס פקס בע"מ
רח' החשמונאים 90
קומה 2
תל אביב ת.ד 20445

טל. 03-6966733
פקס. 03-6966744

info@masfax.co.il

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.