העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ש' 21.05.2022

תסדיר: 2022-05-21

תיקון 223 לפקודת מס הכנסה: הרחבת סוגי החייבים בדיווח

גירסה להדפסהגירסה להדפסה
מספר הגיליון: 
739
תאריך: 
14/04/2016

 ביום 7.4.16 פורסם ברשומות חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 223), התשע"ו-2016 (להלן "התיקון".עפ"י התיקון לסעיף 131 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] 1961 (להלן:"הפקודה"), העוסק בקביעת מי הם החייבים בדיווח למס הכנסה, שלושה חייבי דיווח חדשים, כדלקמן:

♦ הראשון- ס' 131(5ב)(7) קובע חובת דיווח על- "נהנה תושב ישראל שמלאו לו 25 שנים, בדבר היותו נהנה, אלא אם כן הוא לא ידע שהוא נהנה, ובלבד ששווי נכסי הנאמנות בסוף שנת המס אינו פחות מ-500,000 שקלים חדשים; לעניין זה, "נכסי הנאמנות" – לרבות מזומן, פיקדונות, ניירות ערך ומקרקעין, בישראל או מחוץ לישראל; אין בהוראות פסקת משנה זו כדי לגרוע מחובת דיווח אחרת החלה על נהנה כאמור לפי סעיף קטן(א)". בהצעת החוק, הוצע לקבוע חובת דיווח מלאה, על נהנה כשנכסי הנאמנות עולים על 100,000 ש"ח, אולם בנוסח הסופי של החוק נקבעה חובת  דיווח רק על דבר היותו נהנה, ורק מסכום של חצי מיליון שקלים ומעלה.

♦ השני- סעיף 131(5ה) קובע חובת דיווח על - "יחיד שמתקיימת בו החזקה הקבועה בפסקה (א)(2) להגדרה ""תושב ישראל" או "תושב"", שבסעיף 1, והחזקה נסתרת לטענת היחיד כאמור בפסקה (א)(3) לאותה הגדרה – דוח המפרט את העובדות שעליהן מבוססת טענתו בלבד, שאליו יצרף את המסמכים התומכים בטענתו, אם יש כאלה, ואולם אין בהוראות פסקת משנה זו כדי לגרוע מחובת הדיווח החלה על יחיד לפי סעיף קטן (א)(4), אם היתה לו הכנסה חייבת בשנת המס; הוראות פסקה זו לא יחולו על אלה:(א)   בן זוגו וילדיו של יחיד כאמור;(ב)   יחיד שמתקיים לגביו האמור בסיפה של פסקה (א)(4) להגדרה ""תושב ישראל" או "תושב"", שבסעיף 1;(ג)    עובד זר כהגדרתו סעיף 48א;".בדברי ההסבר להצעת החוק, שהציעה חובת דיווח מלאה ולא רק "דו"ח המפרט את העובדות", הוסבר כי- "מוצע לחייב בהגשת דוח גם יחיד שמתקיימת בו החזקה הקבועה בפסקה (א)(2) להגדרה "תושב ישראל" או "תושב" שבסעיף 1 לפקודה (להלן - חזקת הימים), ולטענת היחיד היא נסתרת, ובלבד שאין מדובר ביחיד שמתקיים לגביו האמור בסיפה של פסקה (א)(4) שבאותה הגדרה, קרי, יחיד ששר האוצר קבע כי לא יראו אותו כתושב ישראל על אף שלפי פסקאות (1) או (2) להגדרה יש לראות בו תושב ישראל, ואינו עובד זר כהגדרתו בסעיף 48א לפקודה.

♦ השלישי- סעיף 131(5ו) קובע חובת דיווח מלאה על-  "יחיד תושב ישראל שהעביר, במהלך 12 חודשים, כספים אל מחוץ לישראל בסכום כולל של 500,000 שקלים חדשים או יותר (להלן – סכום לדיווח); דוח לפי פסקה זו יוגש לגבי השנה שבה הועבר סכום לדיווח, כולו או חלקו, לראשונה אל מחוץ לישראל ולגבי השנה שלאחריה". בדברי ההסבר להצעת החוק, הוסבר כי- "מוצע לחייב בהגשת דוח שנתי גם יחיד תושב ישראל, אשר בשנת המס העביר אל מחוץ לישראל כספים בסכום כולל של חצי מיליון שקלים או יותר, וזאת, שוב, במסגרת קביעת פרמטרים "איכותיים" להרחבת חובת הדיווח."

♦ סעיף התחולה קובע כי הוראות התיקון יחולו על דוח שיש להגישו לגבי שנת המס 2016 ואילך.

מס פקס בע"מ
רח' החשמונאים 90
קומה 2
תל אביב ת.ד 20445

טל. 03-6966733
פקס. 03-6966744

info@masfax.co.il

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.