העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ו' 07.08.2020

תסדיר: 2020-08-07

פסיקה

♦ העובדות: למערער, אשר עוסק בעבודות טיח וריצוף, הוצאה שומה על פיה ניכה המערער תשומות בגין מסמכים הנחזים כחשבוניות מס, מבלי שבוצעו בגינם עסקה או ניתן שירות, וזאת בניגוד לסעיף 38 לחוק מס ערך מוסף תשל"ו-1975 (להלן: "החוק")....
♦ במקרה דנן, עסקינן בשני כתבי אישום שאוחדו ואשר הופנו כנגד חברת א.ש. אלומה - נאשמת 1, שבתקופה הרלוונטית עסקה במסחר סיטוני בצעצועים ובציוד ספורט, והייתה רשומה כעוסק מורשה, וכנגד נאשם 2 שהיה מנהל החברה האמורה (להלן: "הנאשמים")....
♦ פסה"ד עוסק בשני ערעורי מס הכנסה: באחד נדון סירוב המשיב לקבל את טענת המערערים, כי מקום מגוריהם בשנות המס 1996 עד 1998 היה בקריית שמונה ולהעניק להם הנחה ממס בגין היותם תושבי העיר, בערעור השני, המתייחס לשנות המס 1999-2000, נדונה שומה...
♦ המערערת היא יצרנית טקסטיל, שקיבלה מעוסקים פלסטינאיים שירותים תמורת חשבוניות מס ערך מוסף "התחשבנות מיוחדת". ביום 21.3.96 פורסם צו מס ערך מוסף (דרישת דו"חות נוספים) תשנ"ו-1996 (להלן: "צו דוחות נוספים" או "הצו...
♦העובדות: הנאשמים עסקו במתן שירותי שמירה באתרי בנייה שונים. רוב השומרים שהוצבו היו ממוצא אפריקאי, ולא היו להם היתרי שהייה או עבודה בישראל. בתחילה השומרים היו רשומים כעובדים של הנאשמת. אולם, נוכח העובדה שמדובר בעובדים במעמד לא חוקי, יצרו...
♦ המדובר בארבעה ערעורים שונים על החלטות ועדת הערר אשר בבסיס כולם עומדת השאלה בדבר מכירת זכויות בניה – האם הינה מכירת זכויות במקרקעין כהגדרתן בחוק מיסוי מקרקעין (שבח מכירה ורכישה) התשכ"ג 1963 (להלן: "החוק") או שמא לא. במקרה...
♦המערערת היא חברה הרשומה בישראל ונשלטת על ידי חברות מסין. המערערת התקשרה בהסכם עם חברה לאספקת שירותי כ"א ועובדים זרים מסין לפרויקטים שונים.   ♦ העובדים מסין, אשר הועסקו באתרי הבנייה, שוכנו במגורי עובדים בסמוך לאתרי הבנייה,...
♦ העובדות: המחלוקת בין הצדדים נוגעת לאופן מיסוי הקצאת אופציות, כאשר המחלוקת נוגעת הן לאופן ההקצאה, (לפי סעיף 3(ט) לפקודה או לפי סעיף 102 לפקודה), והן לעניין שיעור המס שבו חויבו נישומים אחרים, במקרים של הקצאת אופציות בדרך דומה. בית המשפט הורה...
♦ העובדות: מהמשיבים הופקעו חלקות קרקע. המערער העניק למשיבים זיכוי מס בשיעור 50% לפי סעיף 48ג לחוק. המשיבים השיגו על שומת מס השבח שהוצאה בטענה כי הם זכאים להנחה נוספת בשיעור של 20%, הקבועה בהוראת השעה בסעיף 48א1(א) לחוק מכוח תיקון מס' 50 לחוק....
♦ המערער היה הבעלים של מחצית ממניות חברה, יחד עם שותף. ביום 15.12.97 מכר המערער את מניותיו בחברה לשותפו עפ"י הסכם בכתב, תמורת סכום נטו של 240,000 ₪. בהסכם אחר מאותו יום, בין המערער לחברה, נקבע, בין היתר, כי יתרת חובו של המערער לחברה...

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.