העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ב' 16.12.2019

תסדיר: 2019-12-16

פחת

תוספת פחת לשבח במכירת דירה שהושכרה בפטור ממס

♦ העורר היה הבעלים של מחצית הזכויות בדירת מגורים אותן רכש ביום 1.10.1994 אשר הושכרה למגורים. העורר לא דיווח ולא שילם מס על הכנסותיו מדמי השכירות מאחר וסכומן נמוך  מתקרת הפטור לפי חוק פטור ממס על שכ"ד, ולכן היו פטורים ממס. ביום 9.9.13 מכר העורר את זכויותיו בדירה לדודו, אשר היה הבעלים של המחצית השנייה של הזכויות בדירה.

שאלת הכבדת נטל המס עקב ביטול חוק התיאומים

♦ ביום 10.2.02 רכשה העוררת, חברת בית מתושלח בע"מ, נכס מקרקעין. לאחר רכישת הנכס, ובהתאם לסעיף 3 בחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), ניכה פקיד השומה מהכנסתה החייבת של העוררת פחת נומינלי בתוספת פחת המחושב לפי שיעור עליית המדד כשהוא מוכפל בשיעור הפחת המותר בניכוי. החל מתחילת שנת 2008 בוטל חוק התיאומים, ולפיכך העוררת אינה זכאית עוד לנכות מהכנסתה החייבת בתשלום מס הכנסה ב"פחת מתואם", אלא פחת נומינלי בלבד. ביום 29.12.11 מכרה העוררת את נכס המקרקעין.

קיזוז הפסדים, הוצאות מימון, ניכוי פחת, מחילת חוב

 
 


♦  המערערת, חברה תעשייתית הרשומה בישראל, נוסדה בשנת 1990. בשנת 1991 הוכרה המערערת כמפעל מאושר עפ"י חוק לעידוד השקעות הון (להלן: "החוק"). בשנים 1994- 1995 הקימה החברה מבנה תעשייה.

פי גלילות: שינוי אומדן פחת גורר הוצאה פירותית - האמנם נאמרה המלה האחרונה?

 מבוא: נישום רכש מכונה, שעתידה לשמשו במשך מספר שנים, ותבע הוצאות פחת בהתאם לתקנות הפחת. לאחר שנתיים, הסתבר במפתיע, כי ערך המכונה הינו אפס, עקב שינוי פתאומי בביקוש למוצר, שינויים טכנולוגיים או רגולציה בלתי צפויה האוסרת שימוש במכונה או במוצריה. האם רשאי הנישום לתבוע הוצאות פרותיות בגובה העלות המופחת של המכונה, או שמא עליו לרשום הפסד הון בסכום זה?

קביעת יחס קרקע-מבנה לעניין פחת

♦ ביום 2.1.05, נרכש כשליש מבנין מסחרי בת"א. במסגרת רכישה זו, נטלה הרוכשת על עצמה את תשלום המיסים הנלווים ושווי העסקה הוערך בסך 1,239,234 ₪. ביום 27.1.05, דווחה העסקה לשלטונות המס. לאחר שהתקבלו טענות העוררים בהשגה, הגישו בקשה לתיקון השומות בגין טענות שונות, אשר אותן סירב המשיב לקבל. מכאן הערר.

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.

שלב תוכן