העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ב' 16.12.2019

תסדיר: 2019-12-16

פסיקה

  ♦ המערערת רכשה בשנת 83 מגרש, ובשנת 90 הקימה עליו מבנה בן שתי קומות. הקומה הראשונה מושכרת החל משנת 97 לקופ"ח, והקומה השנייה משמשת למגורי בעלי מניותיה. המערערת ביקשה לנכות מהכנסות השכירות שלה  הוצאות פחת של המבנה וכן...
  ♦ העורר השתתף במכרז לרכישת נכס מקרקעין. לאחר הגשת ההצעות במכרז ולפני ההתמחרות נחתם בינו לבין מציע אחר הסכם לשיתוף פעולה במכרז ומימוש הזכייה.  ב"כ המשיב ביקש לגלות לו את ההסכם. לטענת ב"כ המשיב, העורר נמנע מלהעביר...
  ♦ ביום 7.1.07, הגיש המבקש בקשה להמצאת התראת פשיטת רגל לחייב, שהתבקשה נוכח חוב שנבע מפסק דין חלוט שניתן כנגדו מיום 31.1.06. על פסק הדין הוגש ערעור ביחס לסוגיה מסוימת וביום 7.12.06, נתן בימ"ש של הערעור תוקף של פס"ד להסכמת...
  ♦ המבקשת פנתה למשיב בבקשה לגילוי ועיון במסמכים, בה התבקש המשיב לגלות ולמסור כל מסמך המצוי ברשות המשיב הנוגע לערעור וכן כל מסמך אשר בכוונת המשיב להסתמך עליו או להציגו בערעור, כל מידע ששימש את המשיב בהוצאת השומה נשואת הערעור וכן...
  ♦ בבסיסו של הצו שהוצא על ידי המשיב עמדו שתי סוגיות. האחת הינה גידול הון והשניה הינה חיוב במס על רנטה אשר קיבל המערער. בסיכומיו של המשיב ויתר הוא על הסוגיה אשר קשורה לרנטה ובאשר לסוגיה זו, נתקבל הערעור. המחלוקת שנותרה עוסקת בטענת...
  ♦ המערער פעל עד לשנת 1997 כיועץ מס. ביום 26.11.97 נחתם בינו לבין שכנו, רואה חשבון דן סרנת, הסכם (להלן: "ההסכם"), לפיו התחייב המערער לחדול מלעסוק כיועץ מס עצמאי החל מיום 1.1.98, להעביר את "המוניטין וחוג הלקוחות"...
  ♦ המשיב ראה במערער, אשר רכש ביחד עם שותפו מניות בחברת אפריקה לישראל להשקעות בע"מ, ומכרן, כמי שביצע עסקה בעלת אופי מסחרי ובעסקה במישור הפירותי ולא ההוני, ולכן המערער אינו זכאי לפטור ממס בגין הרווח  ממכירתן. המשיב הגיע...
  ♦ שלוש בקשות רשות ערעור המעוררות את השאלה האם זכאית אישה, מכח חזקת השיתוף, לקבל באופן ישיר מצה"ל, מעבידו של בעלה לשעבר, את חלקה בגימלה שהמעביד חב בתשלומה לבעל. בהנחה שהתשובה לשאלה הראשונה בחיוב, עולה שאלה נוספת שעניינה שיעור...
  ♦ מדובר בבקשת רשות ערעור על החלטת כב' הש' מ. אלטוביה, בדבר החזרת מס שנוכה במקור ואשר מעוכב על ידי המבקש בעקבות בקשה להחזר מס שהמשיב הגיש.   בימ"ש העליון- כב' הש' א. גרוניס:   ♦ בימ"ש מוכן להניח, מבלי...
  ♦ מהשוואות אשר ערך המשיב בין שתי הצהרות הון, האחת ליום 31.12.93 והאחרת ליום 31.12.00, התגלה הפרש הון בלתי מוסבר בסך 699,054 ₪.  בהצהרת ההון לשנת 2000 נקבע סכום של השקעה בנכסים בהם נערך מאזן בסך 690,230 ₪. סכום זה כולל סכום של...

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.