העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ב' 16.12.2019

תסדיר: 2019-12-16

זהותו של החייב בכפל מס

גירסה להדפסהגירסה להדפסה
מספר הגיליון: 
464
תאריך: 
07/08/2008

♦ הערעור נוגע להחלטת המשיב לחייב את המערער בתשלום כפל מס, בגין חשבוניות שהוצאו, שלא כדין, וזאת מכוח הוראת סעיף 50(א) לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 (להלן:חוק מע"מ).
בבעלות המערער או בניהולו, שתי חברות: חברת שבדיה לבניין והשקעות בע"מ, (להלן: חב' שבדיה לבניין או חב' א');וחברה נוספת בשם: שוודיה לייזום בניין והשקעות (94) בע"מ, (להלן: חב' שבדיה לייזום או חב' ב'), המערער משמש גם כמנהל העסקי הפעיל והיחידי של החברות הנ"ל כאשר לו זכות חתימה יחידה.
בביקורת שערך המשיב, נמצאו חשבוניות שונות שהוצאו בעיקר על ידי המערער, בשם חב' שבדיה לבניין (חברה א'), כאשר אלה נושאות ח"פ של חב' שבדיה לייזום – חב' ב'. כמו כן נמצאו חשבוניות שהוצאו, מבלי שאלה פורטו כנדרש בחשבוניות עצמן, ומבלי שהוצגו מסמכים אשר היה בהם כדי לגבות קיומן של עסקאות נטענות או איפיונן, לרבות תנאים לקביעת התמורה הנטענת, כי שולמה על ידי אחרים למערער. על פי ממצאי המשיב, החל המערער בהפצת חשבוניות מס של חב' א', כביכול, הנושאות את מספר הח"פ של חברה ב', וכול זאת כאשר האחרונה – חב' ב' - מעולם לא נרשמה כ"עוסק".
בנוסף, חשבוניות של חב' א', בהן מופיע הח"פ של חב' ב', ואשר אמורות היו לבסס דיווח בגין עסקאות כביכול, מעולם לא דווחו למע"מ.
לעמדת המשיב, מדובר בחשבוניות פיקטיביות או בחשבוניות לא תקינות. כן טען המשיב, שלאור הממצאים בביקורות השונות, ראה בהתנהלות המערער, שיטתיות והעזה בביצוע המיוחס לו, ולכן עומד הוא על חיובו בכפל מס.
לטענת המערער מאחר שחב' א' הייתה חברת בנייה ותיקה ומוכרת, הוקמה גם חב' ב' כבר מראשית הדרך, מתוך כוונה ורצון להרחיב את אפיקי פעילותה של הראשונה. למרות האמור, נותרה האחרונה פסיבית. לעומת זאת, חב' שבדיה לבניין, הייתה וממשיכה להיות פעילה, הגם שמשנת 1997 הצטמצם היקף פעילותה, תחומי עיסוקיה והכנסתה. המערער לא הכחיש, כי החשבוניות שהוציאה חב' א' נשאו את מספר הח"פ של חב' ב', אך לטענתו, זאת בשל טעות. לכן אין מקום לחייבו בכפל מס, במיוחד מאחר שכלל לא מדובר בחשבוניות פיקטיביות, כי מאחוריהן עסקה. אם, למרות האמור, ייקבע כי מדובר בחשבוניות פיקטיביות, הרי שיש להטיל החיוב על חב' א'.
 
ביהמ"ש המחוזי בחיפה כב' הש' ס' נשיאה ש. וסרקרוג:
♦ למשיב הסמכות להטיל כפל מס על "הוצאת חשבונית מס שלא כדין", ומונח זה פורש, בין היתר, כאשר עוסק מורשה הוציא חשבונית מס פיקטיבית על עסקה שלא נעשתה בפועל או כאשר עוסק מורשה מוציא חשבונית מס בגין עסקה שנעשתה על ידי אחר, ללא הרשאה.
עמדת המערער, כי יש לצמצם את תחולתו של סעיף 50, על פי הפרשנות המובאת על-ידי י' פוטשבוצקי, לפיה יש להחיל את סעיף 50 לחוק מע"מ רק על מי שאינו רשאי להוציא חשבונית מס על פי סעיף 47, כלומר מי שאינו עוסק מורשה, לא נתקבלה בפסיקה. מכל מקום, כאשר מדובר בעסקה בדויה, שזו הטענה במקרה דנן, אין מניעה להחיל את ההוראה האמורה ולחייב בכפל מס. על סמך הראיות שהוצגו, ולעניין זה אני מעדיפה את עדותם של העדים מטעם המשיב, הוכח במידה הנדרשת בהליך אזרחי, כי מדובר בחשבוניות פיקטיביות אשר מאחוריהן לא קיימת כול עסקה.
במקרה דנן יש הצדקה מלאה להטיל את חיוב כפל המס – תוך שנתייחס לשיעורו בהמשך – על המערער עצמו, גם אם לא ננקט נגדו הליך פלילי בגין מעשים אלה. צריך שידע מנפיק החשבונית, מבלי לאפשר לו להסתתר מאחורי הטענה, כי הוא פועל כאורגן של חברה, כי במקום שנעשית פעולה לצורך העלמת מס או להקטנת שיעורו, יהא חייב לשאת בהוצאות באופן אישי. יש לדחות את טענתו כי היה מקום להטיל את החיוב, אם בכלל, על החברה בלבד. המערער הוא מי שיצר את מצג השווא ופעילותו ככזו לא נעשתה במנותק מאישיותו העצמית והנפרדת, אפילו אם פעל כאורגן, בייחוד שעה שהוא בעל השליטה והמנהל היחיד של החברה, הוא שאפשר הוצאות חשבוניות, והוא שחתם על אותן חשבוניות.
בנסיבות כאלה, אין מקום להימנע מלהטיל את כפל המס על ה"אדם" שעמד מאחורי "העוסק המורשה" והנפיק חשבוניות במקום שכלל לא הייתה עסקה.
חיובו של מנהל חברה, כאשר הוא המחליט, המוציא לפועל ומורשה החתימה היחיד, יכול שייעשה, גם ללא צורך בהרמת מסך, וגם כאשר הוא טוען כי הוא פועל כאורגן של החברה. התאגדותה של חברה כאישיות משפטית נפרדת אינה באה כדי לאפשר ביצוע עוולות נזיקיות בדרך של ניצול לרעה או הפעלה לא ראויה של אותה אישיות משפטית נפרדת.
זאת ועוד, על כל אדם חלות חובות של תום לב, הגינות ותקנת הציבור, ללא קשר אם הוא הוא פועל כאורגן של תאגיד, מאחר שמדובר בהוראה בחוק החוזים הכללים. כך, בין אם פעל האדם כאורגן של חברה ובין אם פעל מטעמו, כאשר ישנה הפרה של עקרונות אלה, החבות היא אישית. לעניין שיעור החיוב קבע כב' ביהמ"ש כי יש להותיר את הסנקציה בעינה הגם שיש מקום לשקול הקטנת שיעורו.
 
התוצאה:
♦ הערעור התקבל בחלקו. רכיב כפל המס הופחת במחצית.
ניתן ביום 27.7.08
ב"כ המערער: פ.אלגז, עו"ד.
ב"כ המשיב: י.גליטמן, עו"ד.

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.