העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ש' 11.07.2020

תסדיר: 2020-07-11

ייצוגית - גבייה שלא כדין של הפרשי הצמדה ע"י רשות המיסים

גירסה להדפסהגירסה להדפסה
מספר הגיליון: 
726
תאריך: 
30/04/2015

♦  ביום 17.06.2012 הגיש רו"ח שמחה פרקש (להלן: "המבקש") בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד משרד האוצר – רשות המיסים (להלן: "המשיבה") שעניינה גביית הפרשי הצמדה צפויים, ביתר, שלא כדין מאת ציבור הנישומים שנעשה להם הסדר תשלומים או שניתנה להם אורכה לתשלום מס הכנסה, מס רווחי הון, מס רכישה ומס שבח מקרקעין (להלן: "הקבוצה"). בתמצית נטען, כי כאשר ניתנת ארכה לנישום לשלם מס (מס הכנסה, מס רווחי הון, מס שבח מקרקעין או מס רכישה), שסכומו אינו שנוי במחלוקת, אם בתשלום נדחה אחד ואם במספר תשלומים, הוא חייב בהפרשי הצמדה וריבית. המשיבה קובעת את שיעור הפרשי ההצמדה הצפויים להערכתה בתקופת הסדר התשלום, בהתחשב בתקופת ההסדר ובמספר התשלומים ומחייבת את הנישום בסכום הצפוי האמור של הפרשי הצמדה. סכומם הסופי של הפרשי ההצמדה יכול להיקבע רק לאחר פירעון התשלומים ועם סיום ההסדר. המשיבה אינה עורכת בסיום תקופת הסדר התשלום חישוב של הפרשי ההצמדה בפועל, לאור שיעורי המדד שהתבררו עם הזמן. עם תום התקופה נוצרת לרוב לנישומים יתרת זכות בהפרש שבין החיוב על דרך ההערכה להפרשי ההצמדה בפועל. המשיבה אינה מיידעת את הנישומים בדבר יתרות זכות אלה ואינה שולחת להם כל הודעה בעניין. המשיבה אף יוצרת מצג כלפי הנישומים, בכיתוב שעל דרישות התשלום, כי ההצמדה והריבית שבדרישות התשלום של המשיבה הם סופיים. לתובע זכות תביעה אישית בשל כך שחויב בחיוב יתר על דרך ההערכה, כעולה מנספחים א' ג' לבקשה. הסעד המבוקש, הוא השבה של הכספים שנגבו שלא כדין.

 

♦ המשיבה, נתנה בין היתר הסבר מפורט לעניין דרך חישוב והסדרת הפרשי ההצמדה ושיעורי הריבית בגין כל אחת ממערכותיה (שע"מ; תל"ם) והליכיה (שומות; הסדרי תשלומים; ניכויים וכו'). המשיבה ציינה כי המשפט המופיע על גבי שוברי התשלום הנשלחים לנישומים ואשר מתייחס לכך כי הפרשי ההצמדה שחושבו לצורך הסדר התשלום הם "סופיים", נרשם במשמעות מיטיבה לנישום. מקום בו המשיבה העריכה בחסר את הפרשי ההצמדה על סכום המס שבהסדר התשלום  המערכת לא מוציאה דרישה נוספת לנישום לתשלום יתרת הפרשי ההצמדה שהוערכה בחסר, היא מוותרת על יתרת החוב, כך שהסכום שנדרש בשובר התשלום הוא סופי. עוד נטען, כי לעיתים ישנו עיכוב בהחזרים בשל שלל סיבות: אי אישור ע"י הגורם האחראי; אילוצי כוח אדם או עומס עבודה. במקרים כאלו, ההחזר מכיל ריבית והפרשי הצמדה עד ליום התשלום. כך גם קרה עם המבקש ולכן אין הוא זכאי לשמש כתובע ייצוגי.

 

♦ המבקש, כתגובה לטענות המשיבה, הביא דוגמאות של נישומים נוספים, ללא ציון פרטיהם אשר נגבו מהם הפרשי הצמדה צפויים ביתר, וזאת במסגרת פקידי השומה ירושלים, רחובות, נתניה ופשמ"ג. עוד נטען כי נמסר לו מידע ע"י בעל משרה בכירה אצל המשיבה כי המשיבה נמנעת מהשבת סכומי הפרשי הצמדה צפויים שנגבו ביתר. בהמשך נמסר כי מדובר בגובה הראשי בפשמ"ג, מר שמואל דור.

 

ביהמ"ש המחוזי מרכז-לוד בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים בפני כב' השופטת מיכל נד"ב:

 

 ♦ ביהמ"ש קבע, כי נוכח העדויות מטעם המשיבה, מר אבי בכר – פקיד השמה למפעלים גדולים, ומר אילן שפר – מנהל תחום גביה בכיר בהנהלת רשות המיסים ונוכח כל אשר הובא בפני בית המשפט הנכבד, הגיע הוא למסקנה כי אין לקבל בשלב זה את טענת המשיבה כי חל כשל נקודתי בפשמ"ג בלבד, ורק בתיקים בהם טיפל הגובה הראשי. מהראיות שהובאו עולה לכאורה כי לא מדובר בטעות נקודתית. גביית הפרשי הצמדה צפויים ביתר נהוגה לכאורה בפשמ"ג, ולא רק בתיקים בהם טיפל הגובה הראשי. דווקא פקידי השומה עליהם הלין המבקש לא נבדקו על ידי המשיבה, כמו כן לא ברור גם כי אלה שנבדקו אכן פועלים כנטען על ידי המשיבה. אף לשיטת המשיבה, מדובר בהתערבות מכוונת נשנית במערכת, אשר יתכן שגרמה לביטול  קנסות. על כן סבר ביהמ"ש הנכבד, כי הורם הנטל הלכאורי לפיו אין מדובר בטעות נקודתית וכי יש הוכחה לכאורה לקיומה של "קבוצה,. ביהמ"ש קבע, כי הורם הנטל הראשוני המוטל על המבקש בשלב זה, להוכיח כי התובענה מעוררת שאלה מהותית של עובדה המשותפת לכלל חברי הקבוצה, והיא האם המשיבה גבתה הפרשי הצמדה צמודים ביתר, כטענת המבקש, או שמא גבתה אותם, אלא שבתום תקופת ההסדר השיבה את גביית העודף. כמו כן נקבע, כי יש אפשרות סבירה שהשאלה המשותפת תוכרע בתובענה לטובת הקבוצה לאור הראיות הלכאוריות שפורטו. ביהמ"ש קבע, כי הוכח לכאורה, כי למבקש עילה אישית לתביעה. בית המשפט קבע גם, כי התובענה הינה הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת. בהערת סיום ציין בית המשפט הנכבד, כי התנהלות המשיבה בתיק מעוררת אי נוחות, בין היתר כיוון שהליכים מסוימים בפשמ"ג לא נבדקו ביסודיות; עלו תהיות בקשר לתצהירו של מר אילן שפר ואי גילויו את השיטה שנהגה למצער בפשמ"ג קודם להגשת תצהירו הנוסף בו בדק נישומים נוספים שתיקיהם היו בפשמ"ג.

 

תוצאה:

♦ הבקשה לתביעה ייצוגית אושרה, על המשיבה הושתו הוצאות בסך 30,000 ₪.

 ניתן ביום 12.03.2015

ב"כ המייצגים: עוה"ד סביר רבין

ב"כ המשיבה: פרקליטות מחוז מרכז (לא צויין)

 

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.