העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ד' 20.01.2021

תסדיר: 2021-01-20

דין ערעור מיסים לחוד ודין תביעה אזרחית לחוד

גירסה להדפסהגירסה להדפסה
מספר הגיליון: 
582
תאריך: 
02/06/2011

♦ השאלה הנשאלת בבקשה לעיכוב הדיון בשני הערעורים הינה, האם על ביהמ"ש להיעתר לבקשה עד לקבלת פסק דין באשר לאותה מערכת עובדות במסגרת הליך אזרחי המתנהל בביהמ"ש שלום בפתח תקווה, ולחלופין לאפשר למערערת לחזור בה מהערעורים בכפוף לכך כי תינתן לה אפשרות לשוב ולהגיש את הערעורים  תוך 45 יום מיום קבלת פסק הדין בתביעה האזרחית?
♦ המערערת הגישה כאמור שני ערעורים, הראשון לפי סעיף 5 לחוק מס קניה (טובין ושירותים) על החלטת המשיב לדחות השגתה על שומת מס קניה וכן על החלטת וועדת מיסים עקיפים. הערער השני הוגש לפי סעיף 83 לחוק מע"מ על החלטת המשיב לדחות את ההשגה על שומת מס עסקאות. השומות הוצאו למערערת בגין עיסקה של מכירת טובין המשמשים בתעשיית הטבק. הטובין הוכנו במיוחד עבור הקונה מר ויקטור פרדילוב, שהציג את עצמו כנציגה בישראל של חברה זרה אשר היתה הרוכשת של הטובין באמצעותו, הוסכם מפורשות כי הטובין יימכרו אך ורק לשם ייצואן. בערעורים נאמר כי לאחר שנודע למערערת מאת המשיב כי ממצאי חקירה אשר בוצעה על ידו העלו שהטובין לא יוצאו ע"י  פרדילוב - שלחה המערערת לפרדילוב הודעת ביטול מותנית לה לא השיב. וכפועל יוצא, שלחה המערערת הודעת זיכוי לפי סעיף 23 א' להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), ותקנה 1 לתקנות מע"מ (ניהול פנקסי חשבונות). המערערת הדגישה בהוראות הזיכוי כי העסקאות בינה לבין פרדילוב מבוטלות. פרדילוב דחה את טענות המערערת
♦ לטענת המערערת התביעה שהוגשה על ידה נגד פרדילוב והחברה הזרה. הוגשה שבועיים לפני הגשת הערעורים שבנדון. והלכה ידועה היא כי ביטול עסקאות במשפט הפרטי מוביל לביטול תוצאות המס. הבחינה להיותה של עיסקה מבוטלת אם לאו הינה בראש ובראשונה ע"פ המשפט הפרטי כלומר, עפ"י מה שייקבע בתיק העיקרי. הכרעה ברורה של ביהמ"ש שלום בפתח תקווה ומתן צו עשה של השבה,  תהווה ביטול עיסקה לכל דבר ועניין, לרבות לעניין המיסים. על כן יש לעכב את ההליכים. המערערת ציינה כי המשיב, שהוא משיב פורמאלי בתיק העיקרי, סבר אף הוא כי אין לקיים כפל הליכים, לכן הגיש בקשה לביהמ"ש השלום בפתח תקווה להתלות את הדיון או לפטור אותו מהתייצבות.
♦ בתגובת המשיב נאמר כי יש לברר את התשתית העובדתית בבסיס הערעורים, דווקא בבית משפט הדן בערעורים. לאור זאת אף הוגשה בקשה בביהמ"ש השלום בפתח תקווה להתליית ההליך שם (בקשה זו נדחתה). המשיב ציין כי ההליך האזרחי נמצא עדיין בתחילתו ואילו הדיון בערעורים נקבע לשמיעת ראיות. לטענת המשיב לאחר שהתברר כי הטובין לא יוצאו כפי שדווח ע"י המערערת, וכי המערערת אינה זכאית למע"מ בשיעור אפס, נקבע כי מדובר בעסקאות מכר בתחומי ישראל החייבות במס קניה ובמע"מ בשיעור מלא. המערערת איננה חולקת על עצם ביצוע והשלמת העסקאות אלא שהיא טוענת שהעסקאות בטלות ומבוטלות.
♦ לטענת המשיב, התביעה האזרחית נולדה רק ולאחר דחיית השגות המערערת על השומות ובמקביל להגשת הערעורים, מה גם שמדובר בטובין מתכלים ובעסקאות אשר בוצעו לפני כחמש שנים. לכן עניינה של התביעה האזרחית לא נועד לקבל סעד ממשי אלא הוא משמש כקרש קפיצה לצורך בירור ערעורי השומה. כמן כן לא ניתן יהיה להכריע במסגרת התביעה האזרחית בתוצאות המס בקשר לשומות, בעוד שבית משפט זה יידרש בכל מקרה במסגרת הערעורים לשאלת ביטול העסקאות. ולכן רצוי להימנע מהתדיינות כפולה.
♦ בתגובה, חזרה המערערת וטענה, כי מדובר בהפרת הסכם, וכי המערערת פעלה לביטול העסקאות עוד טרם הגשת התביעה האזרחית ובמקביל להגשת השגותיה על השומות. ההיגיון מחייב את בירור העובדות לפי סדר בריאתן. לכן, יש לברר קודם כל את התביעה האזרחית שכן הערעורים באו לעולם רק בעקבות העסקאות והפרת התנאים על ידי הקונה.
ביהמ"ש המחוזי בת"א - כב' הש'  דניה קרת-מאיר

♦ לדעת ביהמ"ש אין מקום לעיכוב ההליכים שכן תיק זה היה קבוע להוכחות לפני שהוגשה בקשת עיכוב ההליכים. התיק בביהמ"ש השלום בפתח תקווה מצוי בשלבים מוקדמים. זאת במיוחד לאור העובדה כי בישיבה אשר התקיימה בביהמ"ש השלום בפברואר 2011 הותר למערערת לתקן את כתב התביעה ולדרוש סעד כספי בנוסף לסעד של השבת הטובין. לכן מטעמי יעילות שיפוטית יש לקיים את הדיון בהקדם האפשרי ולא להמתין לסיום שמיעת התיק בביהמ"ש השלום. יתרה מכך, שאלת ביטול העסקאות הינה אכן שאלה מרכזית בבירור שאלת המס שבפניי.
♦ ביהמ"ש מקבל את עמדת המשיב לפיה המקום הראוי להכריע בתוצאות המס של ההליך האזרחי, הינו ביהמ"ש הדן בערעורי המיסים, ושאלת ביטול העסקאות הינה שאלה אשר יש לבחון אותה ע"י ביהמ"ש זה כחלק בלתי נפרד במסגרת ההכרעה במכלול טענות הצדדים בעניין חבויות המס הנובעות ממהות העסקאות וטענת הביטול. זאת בעוד שההכרעות בהליך האזרחי אינן יכולות לקבוע את חבות המס של המערערת. לאור האמור לעיל, ביהמ"ש דחה את בקשת עיכוב ההליכים ובירר את השאלות שבמחלוקת.
התוצאה:
♦ הבקשה נדחתה
ב"כ המערערת: עוה"ד דרוקר, קוסטליץ, פירר
ב"כ המשיב: עוה"ד בורשטין-מוזס, רוזנמן

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.