העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ב' 16.12.2019

תסדיר: 2019-12-16

ביהמ"ש : פורום CFO אינו "ארגון מקצועי" לצרכי מס

גירסה להדפסהגירסה להדפסה
מספר הגיליון: 
722
תאריך: 
22/01/2015

 

♦ ביהמ"ש דן בשאלת סיווג ומיסוי פעילות "פורום מנהלי כספים" כ"ארגון מקצועי" או כחברה פרטית.

♦ המערערת טענה, כי היא סווגה על ידי המשיב כארגון מקצועי ונהגה בהתאם לסיווג זה במשך שנים וכי היא עומדת בתנאי הסעיף כדלקמן: עצם ההעברה של תיק המס שלה לחולייה המתמחה בפקיד השומה בארגונים מקצועיים, מבטאת את אישורו של המשיב לבקשתה של המערערת להיחשב כארגון מקצועי.

♦ לטענתה, המשיב הציג בפניה, במשך שנים, מצגים שונים אשר לפיהם היא אכן עונה על ההגדרה של ארגון מקצועי ובהסתמך על מצגים אלה נהגה ודיווחה המערערת כל  השנים. בארגון המערערת כ- 650 חברים.

♦ לטענתה, המערערת פועלת אך ורק לשם השגת וקידום המטרות של מנהלי הכספים החברים בו. המערערת מקיימת מספר גופים וועדות אשר מייצגים את ציבור מנהלי הכספים ופועלים לטובתו.

♦ לטענת המערער, פעילות המערערת אינה לשם הגדלת רווחים של חברים מסוימים בו ניהול הארגון דורש שעות עבודה ומאמצים רבים ושכרה של המנהלת נגה קינן ובתה סביר לאור הנסיבות.

♦ המערערת טענה שבאופן מהותי היא קיימה את חובת הדיווח בכך שהגישה את טופס 1215 "דין וחשבון על הכנסות והוצאות מוסד ציבורי בשנת המס", במקום טופס 1216 "פרטים על נכסים המשמשים למטרה ציבורית" אותו היה עליה להגיש, זאת בשל טעות שנעשתה בתום לב. המערערת מוסיפה וטוענת שמשך כל השנים בהם הגישה את הטופס האמור לא קיבלה כל הערה או הפנייה בדבר הדיווח השגוי.

♦ המערערת הוסיפה וטוענת עוד כי גם אם יוחלט שאינה ארגון מקצועי החלטה זו צריכה לחול מכאן ואילך ולא רטרואקטיבית על שנות הערעור, בשל האישור שניתן לה והסתמכותה על אישור זה.

♦ המשיב טען כי מדובר בחברה פרטית לכל דבר וענין בשל אי עמידת המערער בתנאי הוראות סעיף 9 (2א)(ג) לפקודה.

 

בימ"ש המחוזי בת"א כב' השופט מגן אלטוביה:

♦ ביהמ"ש קבע, כי על פי הוראות סעיף 9 (2א)(ג) לפקודה "ארגון מקצועי" – הינו חבר בני אדם שאישר המנהל ושהתקיימו בו כל אלה: 1) חברים בו שבעים חברים לפחות או שחברה בו המדינה ועשרה חברים לפחות, במניין מספר החברים בחבר בני אדם שבין חבריו כלול חבר שהוא ארגון מקצועי, יובא בחשבון מספר החברים בארגון המקצועי. 2) כל מטרתו קידום עניינים מקצועיים משותפים, השתלמות מקצועית או ייצוג ציבורי של ציבור בעלי משלח יד מסוים או של עוסקים בענף או מגזר כלכלי מסוים, וכל נכסיו והכנסותיו משמשים לקידום מטרות אלה. 3) פעילותו אינה לשם הגדלת רווחיהם של חברים מסוימים בו.

4) הוא מגיש דו"ח שנתי לגבי נכסיו, הכנסותיו והוצאותיו, להנחת דעתו של פקיד השומה, על פי תקנות שהתקין שר האוצר." - די באי התקיימותו של אחד מתנאי הסעיף בכדי לפסול את החלתו של ההסדר החוקי לארגון מקצועי על המערערת.

♦ מספר חברים- הסעיף דורש 70 חברים לפחות

ביהמ"ש קבע, כי שמה המלא של המערערת הינו "פורום מנהלי כספים ראשיים (סי.אף.או)- איגוד מקצועי בע"מ ח.פ. 513423087". בחברה פרטית, החברים הינם בעלי המניות. לפיכך קבע ביהמ"ש, כי אמנם לטענת המערערת הארגון מונה כ-650 חברים אשר חברים בפורום. אולם, הפורום אינו האישיות המשפטית המתחייבת במס אלא המערערת ובמערערת ישנה רק בעלת המניות יחידה – נגה קינן, אשר מחזיקה 100% ממניות המערערת. לפיכך, בהתאם למבחן זה, המערערת איננה עומדת בתנאי של מספר החברים ואיננה עומדת בדרישות הסעיף ואיננה ארגון מקצועי.

♦ מטרת המערערת: בכדי לעמוד בדרישות הסעיף ישנה דרישה שכל נכסיה והכנסותיה של המערערת חייבים לשמש לקידום מטרות הארגון. עניין העברת כספי המערערת לכיסה של בעלת המניות ולבתה פוסל את היותה של המערערת ארגון מקצועי בשל אי עמידה בתנאי של שימוש בכלל הכנסותיה למטרות קידום הארגון. כמו כן, הדבר פוסל את המערערת מהכניסה להגדרת ארגון מקצועי גם בשל התנאי השלישי בסעיף- פעילות שאינה לשם הגדלת רווחיהם של חברים מסוימים בארגון.

♦ לגבי משכורתה של בעלת המניות המערערת לא נשאה בנטל להוכיח שהיא עומדת מגבלת השכר, לגבי גובה שכרה ולא הוכח מנגנון פיקוח אפקטיבי על שכר זה.  גובה שכרה של בעלת המניות בהשוואה לכלל הוצאות המערערת עשוי להצביע אף הוא על שכר מופרז.

ביהמ"ש קבע, כי טרם הקמת המערערת הפורום פעל תחת חברה עסקית בשליטתה המלאה של בעלת המניות הנוכחית. לפיכך, דמי השימוש במוניטין מעידים כי תכלית החברה הוא להשיא רווח נאה לבעלת מניותיה.

♦ העובדה שנצברו בחברה עודפי הכנסות ועצם יכולתה של בעלת המניות למשוך את הכספים לכיסה די בה לשלול את זכאות המערערת לפטור. הגידול המתמיד בעודפי המערערת מלמד גם הוא על כך שלא כל הכנסותיו של הארגון משמשות לפעילותו כנדרש בחוק. המערערת לא עושה שימוש בכל הכנסותיה ונכסיה לצורך קידום מטרות הארגון ולפיכך אין היא נכנסת בגדר הגדרתו החוקית של ארגון מקצועי.

♦ ביהמ"ש התייחס לטענת המערערת, לבקשתה, כי החוליה המטפלת במלכ"רים, מוסדות ציבור וארגונים מקצועיים תטפל בתיקה לא זיכתה אותה בתשובה פוזיטיבית והעברת הטיפול בחברה לפקיד שומה ירושלים 3 נעשתה בהמשך למכתב מטעמה של המערערת.

♦ לסיכום, לפי ביהמ"ש, לאחר בחינת התנאים בחוק להגדרת ארגון מקצועי - המערערת איננה מקיימת ולו תנאי אחד מהתנאים.

 

 

תוצאה:

♦ הערעור נדחה ונקבע צו להוצאות בסכום כולל של 59,000 ש"ח (!)

ניתן ביום :  11.1.2015

ב"כ המערערת : עו"ד טלי ירון-אלדר, עו"ד רני שוורץ

ב"כ המשיב : עו"ד מורן סילס פרק' מחוז ת"א (אזרחי)

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.