העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ד' 21.10.2020

תסדיר: 2020-10-21

אי רישום תקבול בבית קפה ונוהלי עריכת ביקורת

גירסה להדפסהגירסה להדפסה
מספר הגיליון: 
525
תאריך: 
28/01/2010

♦ העובדות: המערערת עוסקת בייצור ומכירה של מוצרי מאפה ומפעילה בית קפה בפרדס חנה. במסגרת קניית ביקורת שערך המשיב, עלה כי הקנייה לא נרשמה בספרים. עוד נתגלה בביקורת הקופה, כי קיים עודף של 85 ₪ , הנובע מחיוב כרטיס אשראי שלא נרשם בקופה. המבקר מטעם המשיב העיד כי ערך את הקניה ביום שישי, כאשר בעת הקניה היה דלפק המכירה מלא בקונים, והוא שילם את הסכום שנדרש ממנו, מעל ראשי האנשים שעמדו לפניו וכי אלו, חסמו לו את שדה הראיה באופן שלא יכול היה לראות את צג הקופה. את דוח קניית הביקורת מילא המבקר לאחר שיצא מבית העסק. חיפוש שנעשה בסרט הקופה שבוע לאחר מכן העלה, כי שעון הקופה פגום, וכי הקנייה לא נרשמה בשעתה, למרות שלטענת אשת בעל המניות במערערת, נרשמה קנייה בסכום דומה בשעה אחרת מזו שבה נעשתה הקנייה בפועל. 
♦ לטענת המשיב, משלא נמצא רישום הקנייה שבוצעה ולא ניתן הסבר מספק, הרי שיש לאשר את הפסילה. לעניין אי רישום התקבול מכרטיס אשראי, אין מחלוקת בין הצדדים שהתקבול בסך של 85 ₪ שהתקבל בכרטיס אשראי באמצעות מכונת הסליקה של כרטיסי האשראי לא נרשם מיידית בקופה הרושמת ולכן מדובר באי רישום תקבול.
♦ לטענת המערערת, מאחר שהמבקר רשם בדוח הביקורת כי בעת ששילם את דמי הקניה, נרשם דבר מה בקופה הרושמת והתקבול הונח בקופה, משלא ראה את צג הקופה הרושמת, ומשלא אסף את פתקית הקופה הרושמת, הרי שהמשיב לא עומד בנטל להוכיח את סכום הקנייה. משלא הוכח מהו הסכום שדרשה הקופאית ולא הוכח מהו הסכום שניתן, אין הוכחה,  שהסכום הנטען על-ידי המבקר הוא סכום הקניה. לחילופין, סכום הקניה נרשם בקופה הרושמת בשעה אחרת, ושעון הקופה הרושמת סבל מכשל טכני. באשר לאי הרישום מכרטיס אשראי, משנרשם התקבול במכשיר הסליקה, ומשהופקה קבלה ללקוח, יש לראות בכך רישום לצורך ניהול הספרים.
 
ביהמ"ש המחוזי בחיפה – כב' הש' ווסרקרוג: 
 
♦ באשר לנטלי הראייה ומידתם, יש לשים לב, שעל אף שמדובר בהליך אזרחי, יש לפסילת הספרים השלכות משמעותיות, המתאפיינות בין היתר, במעין סנקציה עונשית. משטוענת רשות המס לאירוע של אי רישום תקבול, אשר עובדים מטעמה היו צד לראיות המבססות טענה כזו, צריך המשיב להציג בפני בית המשפט תשתית ראייתית מבוססת דיה, כדי לעמוד בחובת הראייה, ועליו להקפיד על הכללים הבאים: אופן מילוי דוח קניית הביקורת - הדו"ח צריך שיהיה בו פירוט עובדתי, תוך הבחנה בין עובדות למסקנות. הפירוט צריך שיהא דווקני ככול שניתן, הן בנוגע לקנייה שנעשתה, והן בנוגע לאופן ביצוע התשלום. בנוגע לקנייה - יש לציין את המצרכים שנקנו ולא להסתפק בתיאור כללי שלהם. בנוגע לתשלום - מעבר לציון סכום הקנייה הכולל, יפורטו המטבעות והשטרות שניתנו, לרבות עודף שהתקבל, באופן שיוכיח בנקל את סכום הקניה. הליך הרישום - מיקום הקופה, מספר הקופאיות, רישום התקבול - לרבות התייחסות להופעת הרישום על הצג, ואם לא נראה התשלום, מדוע נמנע הדבר, וכן אם התקבול הוכנס לקופה; פירוט מרבי בנוגע למצב העסק בעת ביצוע הקנייה - עומס במספר לקוחות, פעילות מקבילה אם הייתה באותה עת, כגון: אספקת סחורה לעסק; שעת הביקורת - תוך התייחסות לתחילת הביקורת ומועד סיומה; שעת עריכת הדו"ח - רישום הדו"ח צריך שייעשה בסמוך למועד בו נערכה ביקורת הקנייה. חתימת עורך הדו"ח וחתימת המלווה - ככל שישנן הערות נוספות של המלווה, צריך הדו"ח לכלול גם את אלה. יש לצמצם במידת האפשר את פער הזמנים בין מועד עריכת קניית הביקורת לבין מועד עריכת הביקורת. פער זמנים ממושך מדיי עלול לפגוע בזכות ההגנה של הנישום. מכל מקום, ככל שיש להקפיד עם המשיב, אין להגיע למידת קפדנות כזו אשר יהא בה כדי לפגוע בעצם הסמכות לבצע ביקורת בפועל. הקפדה כאמור, יהא בה כדי להבהיר לרשות המס את שנדרש מעורך הביקורת הקפדה מלאה בעת עריכת הביקורת - ביקורת עצמית דווקנית, וכן יהיה בה כדי לסייע בשלב מאוחר יותר, בהליך הדיוני אצל המשיב ובהליך השיפוטי, ולהביא לצמצום משמעותי של המחלוקות האפשריות בין הצדדים הנוגעות לנסיבות קניית הביקורת. על בסיס עקרונות אלה, בהסתמך על הראיות בתיק זה, מגיע בית המשפט למסקנה, כי המשיב עמד בנטל הבאת הראיות באשר לביקורת שנערכה, ועל המערערת היה להצדיק את אי הרישום שנעשה, דבר שלא צלח על ידה.
♦ באשר לאי רישום עסקת האשראי, המערערת חייבת בניהול ספרים לפי סע' 2א' לתוספת י"א להוראות ניהול פנקסים. גם אם ניתן לראות בשובר הקבלה המופק ממכונת הסליקה ללקוח כעונה על דרישת שובר קבלה, לא הובאה כל ראיה מטעם המערערת כי רישום כזה, במכונת הסליקה, עונה על התכלית של ספר קבלות כרוך, כנדרש בהוראות ניהול פנקסים, באופן שנשמר נתיב הביקורת והפיקוח האפקטיביים של רשויות המס. ממילא, מכונת הסליקה לכרטיסי אשראי, היא חיצונית למערכת ניהול הספרים בהם מחוייבת המערערת.
 
התוצאה:

♦ הערעור נדחה.
 
ניתן ביום: 19.01.10
ב"כ המערערת: עו"ד י. רומנו
ב"כ המשיב: עו"ד ר. ליפשיץ

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.