העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ד' 29.06.2022

תסדיר: 2022-06-29

עדכונים מהשטח

♦ ביום 25.12.06 פורסמו בקובץ תקנות 6545: 1. תקנות מס הכנסה (תכנון מס החייב בדיווח) (הוראות שעה), התשס"ז - 2006. 2. תקנות מס ערך מוסף (תכנון מס החייב בדיווח)(הוראות שעה), התשס"ז- 2006. הערת מערכת- הננו מפנים אתכם למאמר המתפרסם בעמוד 2...
ביום 25.12.06, פורסמו בקובץ תקנות 6545: 1. תקנות מס הכנסה (פחת מואץ לציוד שנרכש בתקופה הקובעת)(תיקון), התשס"ז- 2006 התקנות הנ"ל מאריכות את "התקופה הקובעת" המוגדרת בתקנה 1 לתקנות מס הכנסה (פחת מואץ לציוד שנרכש בתקופה הקובעת), התשס...
♦ בהתאם להודעת רשות המיסים, ועדת הכספים אישרה בישיבתה ביום א', את בקשתם המשותפת של שרי האוצר והתחבורה לעידכון קבוצות המחיר. קבוצות המחיר המשמשות לצורכי קביעת שווי השימוש ואגרות הרישוי לרכב, עודכנו כלפי מטה בשיעורים של 4.4% עד 6.4% החל מיום 1...
♦ במסגרת ק"ת מס' 6544 מיום 12.12.06, פורסמו התיקון לצו איסור הלבנת הון (חובת זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשס"א-2001 וכן תקנות איסור מימון טרור (היתר לעשיית פעולה ברכוש), התשס"ז...
♦ במסגרת ק"ת מס' 6544 מיום 12.12.06, עודכנו סכומים בפקודת מס הכנסה, כדלקמן:     אגרת שינויי מבנה - אגרת בקשה לאישור הנציב לשינויי מבנה תהא 9,110 ₪. אגרת בקשה להחלפת מניות עפ"י סעיף 104ח, תהא 18,240 ₪.  ...
♦ עפ"י הודעת רשות המיסים, בימים הקרובים יביא שר האוצר לאישור הממשלה, תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה, שמטרתו להגדיל את הטבות המס המוענקות לעמיתים עצמאיים בקופות הגמל בדרך של הגדלת תקרת "ההכנסה המזכה" למפקידים בקופות הגמל...
♦ הצעותיהם של חברי הכנסת יורי שטרן ואורית נוקד, להרחבת הזכאות לדמי אבטלה גם לעצמאים, עברה בכנסת בקריאה טרומית. לפי ההצעות שעברו, מוצע להעניק למגזר העצמאים ובעלי העסקים זכאות לדמי אבטלה דרך קרן אבטלה מיועדת, כענף ביטוח נפרד. מאחר שהכנסתו של...
הממונה על אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון, רו"ח ידין ענתבי, פירסם ביום ג' טיוטת תקנות המסדירה לראשונה את אופן הפעלתן של קופות גמל אישיות בישראל (IRA), בדומה למקובל בארה"ב. הפעלת קופת גמל אישית מציעה מודל חדשני בישראל, שבו ניתנת לחוסך בפעם...
♦ ביום 15.3.11 פורסם חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 70), התשע"א-2011 התיקון קובע שינויים באופן הדיווח על מכירת זכות במקרקעין ועשיית פעולה באיגוד מקרקעין וכמו כן לגבי הליכי שומה ותשלום המס. תחולת התיקון הינה על עסקאות שתיעשנה...
◆ ביום 3.7.17 הונחה על שולחן הכנסת ע"י ח"כ יוסי יונה, הצעת חוק החברות (תיקון – חובת השבת דיבידנדים ותמריצים בחברת איגרות חוב שמנהלת משא ומתן לגיבוש הסדר חוב), התשע"ז–2017. ◆ עפ"י הצעת החוק, מוצע לקבוע "חובת...

מס פקס בע"מ
רח' החשמונאים 90
קומה 2
תל אביב ת.ד 20445

טל. 03-6966733
פקס. 03-6966744

info@masfax.co.il

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.