העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום א' 18.08.2019

תסדיר: 2019-08-18

עדכונים מהשטח

♦ ביום 2.1.2007 פורסמו בקובץ תקנות מס' 6550, תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות של מתנדב במוסד ציבורי), התשס"ז- 2007. (ר' הנוסח המלא בקישורית). ♦ התקנות מגדירות "מתנדב" - יחיד העושה פעילותהתנדבותית לקידום המטרות...
ביום 25.12.06 פירסמה הממשלה ברשומות (275), הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 152), התשס"ז- 2006. בין היתר, מוצע להרחיב את ההגדרה של "הכנסה מיגיעה אישית", שבסעיף 1 לפק' ולקבוע, שגם קצבה המשתלמת על פי ביטוח אבדן כושר עבודה,...
♦ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה השבוע את הצעת חוק הבניין להשכרה, שתכליתו עידוד המשק הפרטי והציבורי לבנות מבני דיור המיועדים להשכרה למגורים. להלן עיקרי החוק המוצע: 1. החוק יחול רק על בניין שיש בו 16 דירות לפחות (לא צמודות קרקע) ושבנייתו...
♦ ביום 25.12.06 פורסמו בקובץ תקנות 6545: 1. תקנות מס הכנסה (תכנון מס החייב בדיווח) (הוראות שעה), התשס"ז - 2006. 2. תקנות מס ערך מוסף (תכנון מס החייב בדיווח)(הוראות שעה), התשס"ז- 2006. הערת מערכת- הננו מפנים אתכם למאמר המתפרסם בעמוד 2...
ביום 25.12.06, פורסמו בקובץ תקנות 6545: 1. תקנות מס הכנסה (פחת מואץ לציוד שנרכש בתקופה הקובעת)(תיקון), התשס"ז- 2006 התקנות הנ"ל מאריכות את "התקופה הקובעת" המוגדרת בתקנה 1 לתקנות מס הכנסה (פחת מואץ לציוד שנרכש בתקופה הקובעת), התשס...
♦ בהתאם להודעת רשות המיסים, ועדת הכספים אישרה בישיבתה ביום א', את בקשתם המשותפת של שרי האוצר והתחבורה לעידכון קבוצות המחיר. קבוצות המחיר המשמשות לצורכי קביעת שווי השימוש ואגרות הרישוי לרכב, עודכנו כלפי מטה בשיעורים של 4.4% עד 6.4% החל מיום 1...
♦ במסגרת ק"ת מס' 6544 מיום 12.12.06, פורסמו התיקון לצו איסור הלבנת הון (חובת זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשס"א-2001 וכן תקנות איסור מימון טרור (היתר לעשיית פעולה ברכוש), התשס"ז...
♦ במסגרת ק"ת מס' 6544 מיום 12.12.06, עודכנו סכומים בפקודת מס הכנסה, כדלקמן:     אגרת שינויי מבנה - אגרת בקשה לאישור הנציב לשינויי מבנה תהא 9,110 ₪. אגרת בקשה להחלפת מניות עפ"י סעיף 104ח, תהא 18,240 ₪.  ...
♦ עפ"י הודעת רשות המיסים, בימים הקרובים יביא שר האוצר לאישור הממשלה, תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה, שמטרתו להגדיל את הטבות המס המוענקות לעמיתים עצמאיים בקופות הגמל בדרך של הגדלת תקרת "ההכנסה המזכה" למפקידים בקופות הגמל...
♦ הצעותיהם של חברי הכנסת יורי שטרן ואורית נוקד, להרחבת הזכאות לדמי אבטלה גם לעצמאים, עברה בכנסת בקריאה טרומית. לפי ההצעות שעברו, מוצע להעניק למגזר העצמאים ובעלי העסקים זכאות לדמי אבטלה דרך קרן אבטלה מיועדת, כענף ביטוח נפרד. מאחר שהכנסתו של...

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.