העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ש' 21.05.2022

תסדיר: 2022-05-21

היערכות לתום שנת המס – הגדלת גובה "תקרה מזכה"

גירסה להדפסהגירסה להדפסה
מספר הגיליון: 
387
תאריך: 
21/12/2006
בהמשך לעצות והרעיונות לקראת תום שנת המס, לאור אישור הממשלה, ביום א' האחרון, את הצעת שר האוצר להגדלת גובה תקרת "ההכנסה המזכה", להלן פירוט השפעות הגדלת התיקרה.  

 
כללי :  
פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה") מאפשרת תשלום סכומים שונים לקופות גמל/חברות ביטוח למטרות של חיסכון סוציאלי/ביטוח חיים/ ביטוח אובדן כושר עבודה /השתלמויות, תוך מתן הטבות מס בגין אותם סכומים. הטבות המס ניתנות בין באמצעות ניכוי, הכרה בסכומים ששולמו, חלקם או מלואם, כהוצאה המותרת בניכוי כנגד ההכנסה ובין באמצעות זיכוי, קיזוז שיעור מסויים מהסכומים ששולמו, כנגד המס לתשלום המוטל על הנישום. בעקבות המלצות ועדת בכר, פורסם ביום 10.8.05 חוק הפיקוח על שרותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 (להלן: "חוק הפיקוח") המסדיר את אישור קופות הגמל ופעילותן, נושאים אשר טופלו עד חקיקתו בתקנות מס הכנסה (כללים לאישור וניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964 (להלן: "תקנות קופות הגמל"), תקנות שהותקנו מכח סעיף 47 לפקודה. במסגרת פירסום חוק הפיקוח, חוקק תיקון עקיף מס' 148 לפקודה (להלן: "התיקון"). חלק מהוראות התיקון בתוקף מיום 10.11.2005 וחלקן תהיינה בתוקף עם התקנת תקנות מכח סעיפים 21 ו–22 לחוק הפיקוח, אשר טרם הותקנו נכון למועד כתיבת שורות אלה.

 
הבעיה:
ביום 10.4.2005 אושר תיקון 3 לתקנות קופות הגמל (להלן: "תיקון 3"), על פיו, החל משנת 2006, לא יוכל יותר עמית עצמאי, יליד שנת 1961 ואילך, להפקיד לקופת גמל הונית, לפני שהפקיד תחילה סכום שלא יפחת מ–16% מתוך 12 פעמים מהשכר הממוצע במשק לקופת גמל לקיצבה (בשנת 2006 נדרשה הפקדה של 85% בלבד מסכום זה – סכום שנתי של 11,914 ש"ח, בשנת  2007 –90% ובשנת 2008 – 95%). בהתאם לכך, לצורכי קבלת הטבות מס מהפקדה משולבת למטרות הון וקיצבה, יחיד יכול להפקיד 7% מהכנסתו המזכה לטובת ניכוי (ר' סעיף 47(ב)(1) לפקודה) ועוד 5% מהכנסתו המזכה לטובת זיכוי (ר' סעיף 45א(ד)(2)(ב) לפקודה), ובסה"כ סכום של 14,488 ₪ (12% מהתיקרה שהינה בגובה 122,400 ₪). אולם, כפי שהוסבר לעיל, היות והסכום המינימאלי הנדרש להיות מופקד למטרת קיצבה עומד על 11,914 ₪, הרי שיתרת הסכום הניתנת להפקדה לקופת גמל הונית תוך קבלת הטבות מס, הינו 2,574 ₪ בלבד!!!          

אפשרויות הפעולה טרם אישור ההצעה
כאמור, בפני עמית עצמאי המעוניין להפקיד לקופת גמל/קרן פנסיה ולמקסם את הטבות מס, עמדו, עד אישור הממשלה, שתי דרכי פעולה אפשריות:  
א. הפקדת סכום של 11,914 ₪ לקופת גמל לקיצבה וסכום של 2,574 ₪ לקופת גמל הונית, כמוסבר לעיל.
ב. הפקדת סכום של 19,584 ₪ לקופת גמל לקיצבה (ראה ס' 45א.(ד)(2)(ב) הנותן הטבות מס בשל הפקדת 5% מ–122,400 וסעיף 47(ב)(1) הנותן הטבות מס בשל הפקדת 16%         מ–122,400, כשה–5% שלא מנוצלים לניכוי, מנוצלים לזיכוי).                   

בנוסף, לאור הוראות סעיף 9(18א)(א) לפקודה, יחיד שבחר באחת משתי האפשרויות הנ"ל, יכול היה להפקיד סכום נוסף לקופת גמל הונית, עד גובה תקרת ההפקדה המוטבת, (19,920 ₪ בשנת 2006), סכום שבגללו לא יתקבל כל ניכוי ו/או זיכוי, אולם כל הרווחים שיצטברו בקופה בגין הפקדתו זו עד למשיכתו, במשיכה שאינה משיכה שלא כדין, יהיו פטורים ממס. באפשרות הראשונה, מדובר בהפקדה נוספת של 17,346 ₪ (2,574–19,920) ובאפשרות השנייה, מדובר במלוא סכום ההפקדה, 19,920 ₪.           

לחילופין, במידה והעמית העצמאי היה מעוניין ליהנות מהטבות המס, מבלי להפקיד קודם לקופת גמל לקיצבה, והיה לו הורה שנולד לפני שנת 1961 ואותו הורה לא היה זקוק להטבות המס הנובעות מההפקדה, כל עוד לא שונה נוסח סעיף 47 לפקודה, הרי שאותו עמית יכול לדרוש אצלו בניכוי/זיכוי, הפקדות של אותו הורה, שלא נוצלו על ידי אותו הורה, ובכך לתת פיתרון, מאולץ משהו, לחובת ההפקדה המקדימה לקופת הגמל לקיצבה. יש לזכור, כי פיתרון זה, יקטין את סך הסכום הניתן לניכוי/זיכוי בידי אותו יחיד.       

הפיתרון:          
כאמור, ביום 17.12.2006, אישרה הממשלה את הצעת שר האוצר, להגדלת גובה תיקרת "ההכנסה המזכה", לסכום של 175,200 ₪, הן לעצמאים והן לשכירים המפקידים באופן עצמאי לקופת גמל. לגבי עצמאים, הגדלה זו בתוקף, כבר משנת 2006!         

בהתאם לנוסח הלא רישמי של ההצעה, עצמאים המעוניינים למקסם את הפקדותיהם לקופת גמל ולזכות בהטבות מס בגין הפקדות אלה, יוכלו להפקיד כדלקמן:    
א. הפקדת סכום של 11,914 ₪ לקופת גמל לקיצבה וסכום של 9,110 ₪ לקופת גמל הונית (סה"כ 12% מתקרת ההכנסה המזכה החדשה).         
ב. הפקדת סכום של 28,032 ₪ לקופת גמל לקיצבה (סה"כ 16% מתקרת ההכנסה המזכה החדשה). בנוסף, כל עוד לא תשתנה תקרת ההפקדה המוטבת שבסעיף 9(18א)(א) לפקודה, ניתן יהיה להפקיד סכום נוסף לקופת גמל הונית, עד להשלמה של סך הפקדה לקופ"ג הונית שלא תעלה על 19,920 ₪. בגין ההשלמה, לא יתקבל כל ניכוי ו/או זיכוי, אלא פטור ממס על הרווחים בעד משיכה, שאינה משיכה שלא כדין, כאמור.
 
סיכום:
ראשית, יש לזכור, כי הנוסח הסופי של התיקון טרם אושר ע"י הכנסת וטרם פורסם ברשומות והנתונים המפורסמים במאמר זה, הינם בהתאם להודעה לעיתונות של משרד האוצר ועל-כן יש להתייחס אליהם בזהירות הראויה. שנית, נראה שאכן הגדלה זו של תקרת ההכנסה המזכה והטבות המס בגינה, מהווה צעד נוסף וחשוב לעידוד החיסכון הפנסיוני ועל-כן תבורך.

מס פקס בע"מ
רח' החשמונאים 90
קומה 2
תל אביב ת.ד 20445

טל. 03-6966733
פקס. 03-6966744

info@masfax.co.il

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.