העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום א' 19.05.2019

תסדיר: 2019-05-19

חברה ציבורית לא תוכל להיחשב לחברת בית (חברת מעטים)

גירסה להדפסהגירסה להדפסה
מספר הגיליון: 
750
תאריך: 
07/09/2017

♦ ג'י כפר – סבא בע"מ (להלן: "ג'י כפר סבא") וג'י ווסט בע"מ (להלן: "ג'י ווסט") מחזיקות במקרקעין ובכלל זה מרכזי קניות. ג'י כפר סבא וג'י ווסט הינן חלק מאשכול חברות נדל"ן ומוחזקות בבעלות מלאה על ידי ג'י ישראל מרכזים מסחריים בע"מ (להלן: "ג'י ישראל") אשר מוחזקת על ידי גזית גלוב ישראל (פיתוח) בע"מ (להלן: "גלוב ישראל"). 75% ממניות גלוב ישראל מוחזקות על ידי גזית גלוב בע"מ, חברה ציבורית הנסחרת בבורסה (להלן: "גזית גלוב"). 25% נוספים ממניות גלוב ישראל מוחזקים על ידי רונן אשכנזי באמצעות רונן אשכנזי החזקות בע"מ.

® בדוחות התאמה למס שהוגשו למשיב בשנות המס שבערעור, הצהירו ג'י כפר סבא וג'י ווסט כי הן "חברות בית", כמשמעות מונח זה בסעיף 64 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], תשכ"א – 1961 (להלן: "הפקודה"), ובהתאם ייחסו ג'י כפר סבא וג'י ווסט את הכנסותיהן לג'י ישראל וזו קיזזה מההכנסות האמורות הפסדים צבורים שהיו לה.

 

® בשומות לשנות המס שבערעורים קבע המשיב, כי ג'י כפר סבא וג'י ווסט אינן "חברת בית" כמשמעות מונח זה בסעיף 64 לפקודה מאחר שאינן "חברת מעטים" כמשמעותה בסעיף 76 לפקודה, "היות שלציבור יש עניין ממשי" בהן במישרין ובעקיפין. עוד נקבע, כי ג'י כפר סבא וג'י ווסט אינן עומדות בתנאי הנדרש לפיו כל רכושן ועסקיהן הם החזקת בניינים.

 

ביהמ"ש המחוזי בתל אביב- כב' הש' מ. אלטוביה:

® האם כל רכושה ועסקיה של ג'י כפר סבא החזקת בניינים - סעיף 64 לפקודה, מאפשר לייחס לחברי חברת מעטים שכל רכושה בניינים וכל עסקיה החזקת בניינים, את הכנסות החברה לצורכי מס. מהוראות סעיף 64 ו – 76 (א) לפקודה, עולה כי אלה התנאים להחלת ההסדר הקבוע בסעיף 64 לפקודה:

  א.       לחברה חמישה בעלי שליטה לכל היותר.

  ב.       החברה אינה חברת בת.

   ג.        לציבור אין עניין ממשי בחברה.

  ד.       כל רכושה של החברה בניינים.

  ה.       כל עסקיה החזקת בניינים.

הצדדים חלוקים על פרשנות התנאים שבסעיפים ג, ד ו – ה שלעיל וקיומם במערערות.

® בהתחשב בטענת המערערות לפיה פעילותן נסמכה על ג'י ישראל ומדובר "בפעילות כלכלית אחת", ובטענתן לפיה ג'י ישראל "רוכשת, בונה, מממנת, משכירה ומתפעלת את המרכזים המסחריים בבעלותה", נראה כי יש לקבל את עמדת המשיב, לפיה ככל שמדובר בבנייה על המקרקעין הסמוכים למרכז המסחרי שהיה בבעלות ג'י כפר סבא, אין מדובר בפעילות שולית של הרחבת מבנה קיים, אלא פעילות של ייזום, פיתוח ובניה על מקרקעין. על כן, כך לפי ביהמ"ש, אף מבלי להכריע בשאלה האם פעילות שולית אינה מוציאה חברה מגדר היותה חברת בית, נראה כי ככל שמדובר בפעילותה של ג'י כפר סבא בייזום, פיתוח ובנייה, גם אם באמצעות קבלנים, אין לראות זאת כחלק מהחזקת בניינים אלא פעילות עצמאית או נלווית שאינה החזקה.

® מנימוקי השומה, עולה כי בשנות המס שבערעור החזיקה  ג'י ווסט בשני מגרשים האחד בשטח של 11 דונם והשני בשטח של 1 דונם בראשון לציון. ג'י ווסט לא כפרה בנתונים האמורים, ובהתחשב בכך ניתן לקבוע כי מעבר למרכזי המסחר שבבעלותה החזיקה ג'י ווסט, בשנות המס שבערעור, בנכסים נוספים הכוללים שני מגרשים. ביהמ"ש קבע לאור האמור, כי לא ניתן לומר על ג'י ווסט שכל רכושה בניינים.

® האם מתקיים בג'י כפר סבא התנאי לפיו אין לציבור עניין ממשי בה - לטענת המשיב, המערערות מוחזקות במעלה שרשרת החזקות בידי חברות ציבוריות ותוצאותיהן העסקיות מדווחות לציבור במסגרת דיווחיהן של החברות הציבוריות, כמתחייב מדיני ניירות ערך ומכללי חשבונאות מקובלים. עוד טוען המשיב כי שיעור ההחזקה של הציבור בג'י כפר סבא ובג'י ווסט הוא 30% - 40%. המערערות אינן כופרות בטענות אלה של המשיב, על כן, ובהתחשב באמת המידה שנקבעה בעניין דלגית (עמ"ה 12970-02-10, 11004-07-10 דלגית חברה לנכסים בע"מ ולינור חברה לנכסים בע"מ  נ' פקיד שומה תל אביב 4 (פורסם במיסים)) ובשיעור ההחזקה של הציבור העומד על 30% - 40%, נראה כי לציבור יש עניין ממשי בג'י כפר סבא וג'י ווסט.

® ביהמ"ש קבע, כי טענת המערערות לפיה פרשנותן לסעיף 64 לפקודה, יגרום "לתשלום מס מאוחד ראוי וצודק יותר", אינה יכולה להתקבל, מקום שהמחוקק בחר להחיל את הסדר חברת הבית רק על השקעות במבנים להשכרה על ידי חברה העומדת בדרישות הקבועות בסעיפים 64 ו – 76 לפקודה.

 ® עוד קבע ביהמ"ש, כי נראה שהמערערות מנסות להחזיק ב"מקל משתי קצותיו". מצד אחד טוענות הן, כי יש לבחון במישרין את קיום העניין הממשי של הציבור בחברה מבלי שעניין שיש לציבור בחברה הציבורית "יחלחל" אל החברה הפרטית. דהיינו, לצורך החלת הוראות סעיף 64 לפקודה טוענות הן שיש להבחין בין החברה הציבורית לבין החברה הפרטית.

 ® מנגד טוענות המערערות, כי יישומו של סעיף 64 לפקודה, כשיטתן, ימנע תשלום מס בקבוצת חברות "העוסקת בפעילות כלכלית אחת"- לכך אין להסכים מקום שהטבת המס המבוקשת אינה מתיישבת עם תכליתו של סעיף 64 לפקודה- לעודד פעילות של חברות פרטיות קטנות העוסקות בהשכרת בניינים בלבד ולא פעילות כלכלית של חברה ציבורית גדולה גם אם היא פועלת באמצעות חברות פרטיות.  

 

תוצאה:

® הערעורים נדחו. נפסקו 36,000 ₪ הוצאות למשיב.

 

ניתן ביום 29.8.17

ב"כ המערערות: עו"ד פנחס רובין, עו"ד גיל גריידי

ב"כ המשיב: עו"ד אלפא ליבנה פרקליטות מחוז תל אביב (אזרחי)

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.