העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ב' 21.06.2021

תסדיר: 2021-06-21

תיקונים לחוק מעמ ולחוק מס קניה – זקיפת תשלומים לחוב קודם

גירסה להדפסהגירסה להדפסה
מספר הגיליון: 
720
תאריך: 
25/12/2014
 
♦  תיקון 49 לחוק מע"מ קובע, כי יתווסף לסעיף 30(א) לחוק, הקובע מע"מ בשיעור אפס, סעיף 19 הנותן מע"מ בשיעור אפס גם ל: "מתן שירותי פיקוח, תיאום ובקרה בקשר לביצוע ניסויים רפואיים בבני אדם לתושב חוץ".
 
 ♦תיקון 50 לחוק מע"מ – בתיקון זה מוחלף סעיף 103 לחוק הקובע לענין "זקיפת תשלום לחוב קודם", כך שהחל מיום 1.1.2015 נוסח הסעיף יהיה כדלקמן:
 
103. א) שילם אדם סכום כלשהו על חשבון סכומים שונים שהוא חייב בהם על פי חוק זה או על פי חוק המסים (קנס פיגורים), התשמ"א-1981, ולא פירש לסילוק איזה מחובותיו האמורים נועד הסכום ששילם, ייזקף התשלום לסוגי החובות השונים לפי הסדר שלהלן, ואילו בכל סוג חוב ייזקף התשלום לפי סדר היווצרות החוב:
(1)        מס;
(2)        כפל מס;
(3)        קנס לפי חוק זה או קנס חוק המסים (קנס פיגורים), התשמ"א-1981.

(ב) לעניין סעיף קטן (א), דין החזר מס תשומות וכל החזר מס אחר שקוזז כנגד חוב לפי חוק זה או לפי חוק קיזוז מסים, התש"ם-1980, ודין סכום שנגבה על פי פקודת המסים (גבייה), או בדרך אחרת- כדין סכום ששולם.

(ג) שולם סכום לפי סעיף קטן (א), ייזקף כנגד כל סוג חיוב שבאותו חוב, חלק יחסי מהסכום ששולם כיחס חלקו של סכום אותו סוג חיוב לסך כל אותו חוב; לעניין זה, "סוג חיוב" – כל אחד מאלה: קרן החוב, ריבית, הצמדה."
 
 ♦תיקון 21 לחוק מס קניה (טובין ושירותים) – מתקן ומחליף גם הוא החל מיום 1.1.2015 את סעיף 11 לחוק האמור, שהוא הסעיף המקביל בחוק מס קניה, בענין "זקיפת תשלום לחוב קודם" (ר' בגוף התיקון).
 
 ♦ הננו להפנות את תשומת ליבכם לשינוי הנוגע לזקיפה היחסית של חלקו היחסי של הסכום לסך אותו חוב, בשינוי מנוסחו של החוק עד עתה שבו הריבית וההצמדה היו מוגדרים כחלק מסדר ביווצרות החוב.
 
 ♦סעיף התחולה קובע, הן לגבי תיקון סעיף 103 לחוק מע"מ והן לגבי סע' 11 לחוק מס קניה- יחולו התיקונים החל מיום 1.1.2015 והם יחולו לגבי חוב שנוצר החל מיום התחילה ואילך.

מס פקס בע"מ
רח' החשמונאים 90
קומה 2
תל אביב ת.ד 20445

טל. 03-6966733
פקס. 03-6966744

info@masfax.co.il

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.