העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ש' 21.05.2022

תסדיר: 2022-05-21

תזכיר חוק: קיצור תקופת התיישנות על גביה מינהלית

גירסה להדפסהגירסה להדפסה
מספר הגיליון: 
741
תאריך: 
26/05/2016

 ביום 16.5.16 פורסם תזכיר חוק ההתיישנות (תיקון מס' 6) (סייג לתחולת החוק על הליך גביה מנהלי), התשע"ו-2016, שהוכן במשרד המשפטים.

עפ"י דברי ההסבר של התזכיר, מטרתו היא לסייג את חוק ההתיישנות, כך שלא יחול על הליכי גביה מנהליים. הנורמה אשר צריכה לחול על הליכי הגבייה המנהליים היא של שיהוי ולא של התיישנות.

משמעות התזכיר המוצע הינה לקבוע קיצור משמעותי של פרק הזמן שיעמוד לרשות הרשויות לפתיחה בהליכי גביה – 3 שנים. זאת משום שעל הליך גביה מנהלי, כהגדרתו בהצעת החוק, יחולו דיני השיהוי כפי שעוגנו בהנחיית היועץ מספר 7.1002 מחודש פברואר 2012.

על פי ההנחיה, תקופת השיהוי - התקופה שבה ניתן לפתוח בהליכי גביה מנהליים - הינה שלוש שנים לכול היותר מהמועד שבו ניתן לפתוח בהליכי גביה. יודגש, כי הנחיית היועץ חלה לא רק על המדינה אלא גם על הרשויות המקומיות. זאת, כדי לאפשר גביה מנהלית באמצעים אלקטרוניים גם ברשויות המקומיות, בהתאם להוראת מכוח סעיף 12ב1 לפקודת המיסים (גבייה).

בתזכיר מוצע לתקן בחוק ההתיישנות את המונח "תובענה" ולומר שמונח זה, המשמש בחוק העיקרי לתיאור ההליך שבמסגרתו בוחן בית המשפט את טענת ההתיישנות, אינו כולל הליך גביה מנהלי. לפיכך, מוצע להגדיר מהו "הליך גביה מנהלי" – "הליך גביה לפי פקודת המיסים (גביה) וכן כל סמכות של רשות מנהלית לדרוש תשלום של פירעון חוב כתנאי למתן אישור או ביצוע פעולה".

כלומר, ההגדרה מבהירה, כי תיקון זה חל על הליכי גביה אקטיביים ופאסיביים כאחד.

עוד מוצע להוסיף תוספת לחוק, אשר תכלול את רשימת הגופים הציבוריים, שתיקון החוק יחול גם עליהם. בשלב זה, כוללת התוספת את המוסד לביטוח לאומי. על הליכי גביה של המוסד לביטוח לאומי חל דין מיוחד, אשר מעוגן בסעיף 363א לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, וכלילתו בתוספת נועדה להבהיר שאין תחולה לדין ההתיישנות הכללי במקביל לדין זה.

יצויין כי התזכיר פתוח להערות הציבור עד ליום 5.6.16 באמצעות אתר קשרי ממשל.

מס פקס בע"מ
רח' החשמונאים 90
קומה 2
תל אביב ת.ד 20445

טל. 03-6966733
פקס. 03-6966744

info@masfax.co.il

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.