העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ד' 03.06.2020

תסדיר: 2020-06-03

נותני שירותים פיננסיים - "חלפן כספים" – דיווח מיוחד לרשות המסים

גירסה להדפסהגירסה להדפסה
מספר הגיליון: 
755
תאריך: 
15/11/2018

♦ ביום 13.11.18 אושרו בועדת חוק חוקה ומשפט תקנות מס הכנסה (תקנות לעניין חלפני כספים) (הוראת שעה), התשע"ז- 2016.

מקורן של התקנות (וגם השם העתיק שחלף לפני שנים מהעולם), הינו בתיקון לפקודת מס הכנסה שתוקן עוד בשנת 2014 וקבע חובת דיווח ספציפית על "חלפני כספים", אשר לאחר מכן נקראו צ'יינג'ים וכיום נקראים נותני שירותים פיננסיים (נש"פ) ונותני שירותי אשראי (נש"א). 

התקנות למעשה מכניסות לתוקף את הוראות התיקון לפקודה לתוקף תוך 180 ימים מפרסומן ברשומות.


 התקנות מחייבות נותני שירותים בנכסים פיננסיים, לרבות המרות מטבע, החלפות מטבע, ניכוי צ'קים, שטרי חליפין ושטרי חוב ועוד, בדיווח לרשות המסים על פעולות בסכומים העולים על 50 אלף ₪. לרבות פרטי הפעולה ופרטי הזיהוי של הצד שעמו התקשר כדי לבצעה.

 לעמדת רשות המסים, נותני שירותים מסוג זה משמשים פעמים רבות כתשתית לביצוע עבירות של העלמות מסים, בשל האפקטיביות הרבה בטשטוש מקור כספים שהגיעו לידיהם. הניסיון הנצבר מצביע על שימוש במתן שירותים אלו בפרשיות פליליות ולצורך השתמטות מתשלום מסים בהיקפים גדולים.
על רקע זה, החליטה הרשות על הקמת צוות מיוחד אשר יפקח על העברת כספים בסכומים גדולים. צוות זה יעבד את
הנתונים שיתקבלו מנותני שירותים אלו ויכוון בהתאם לצורך את עבודת הביקורת והחקירות הנדרשת.

 

♦ בנוסף קובעות החובות, כי אם קיים נהנה שאינו הצד שעמו התקשר חלפן הכספים, עליו לדווח גם את פרטי הזיהוי של הנהנה. התקנות קובעות את ההוראות הנוגעות לאופן הדיווח, מועדי הדיווח וכללים להגשתו. כמו כן נקבעו בתקנות כללים לאבטחת מאגר המידע שברשות המסים ובידי "חלפן הכספים". התקנות כאמור ייכנסו לתוקף 180 ימים מיום פרסומן, ומנהל רשות המסים רשאי לדחות את הכניסה לתוקף לתקופות מצטברות של עד 180 ימים אם יש צורך בכך מטעמים תפעוליים.

 

 

 

 

 

  יודגש כי החובות החדשות לנשפ"ים הינם בנוסף לחובות הדיווח (החודשיות והמידיות) החלות עליהם על פי חוק איסור הלבנת הון רשות הפיקוח על שוק ההון. 

 

 

 

 

 

 

 

♦ הערה- התקנות אינם חלות על בנקים ! 

 

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.