העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ד' 03.06.2020

תסדיר: 2020-06-03

רו"ח ועו"ד היזהרו משימוש במידע פנים

גירסה להדפסהגירסה להדפסה
מספר הגיליון: 
740
תאריך: 
05/05/2016
מחבר: 

אורי גולדמן, עו"ד

אורי גולדמן, עו"ד

עו"ד אורי גולדמן (שותף - מנהל), בעל השכלה של יועץ מס, מתמחה במיסים (אזרחי ופלילי),באיסור הלבנת הון ועבירות צווארון לבן,
כחלק מנושא זה מתמחה בתת נישה של ייצוג נותני שירותי מטבע (צ'יינגי'ם), חובות דיווח של נותני שירות עסקי, בנושא הימורים באינטרנט,
ועדות עיצומים ועוד. בעל ניסיון ביצוג בתיקי חילוט מורכבים, כולל חילוט זמני, שיחרור תפוסים, ליווי תיקים רחבי היקף המתבצעים במסגרת צח"מ ועוד.

 ביום 6.4.16 פורסמה עמדה משפטית של סגל רשות ניירות ערך מס' 105-32 בענין: דוחות כספיים כמידע פנים ונתונים כספיים חלקיים (להלן: "נייר העמדה").

בנייר העמדה קיימת התייחסות להחלטת ועדת האכיפה המנהלית 2/13 רשות ני"ע נ' איתן בר זאב, בהחלטה זו ייחס המותב אחריות למנכ"ל בגין הפרה רשלנית שלשימוש במידע פנים, בשל כך שכ- 10 ימים לפני פרסום דוחות כספיים, בהחזיקו בנתוני הטיוטה הסופית של הדוחות הכספיים קנה מניות של החברה )ת.מ 13/1 יו"ר רשות ני"ע נ. אפריקה ישראל תעשיות בע"מ ואח' [פורסם באתר הרשות]).

 בנייר העמדה צויין, כי בהתאם ל"רוח הפסיקה הפלילית" לפיה קיימת חזקה, כי מידע הכלול בדוחות כספיים בסמוך לפרסומם הינו מידע פנים, לרבות ביחס לנתונים חלקיים מתוך הדוח הכספי, ונתוני הדוח הכספי הם מטבעם מידע פנים.

 החקיקה הרלוונטית לעניין איסור שימוש במידע פנים בתאגידים מדווחים היא חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן: "החוק"). החוק עוסק בנושא איסור שימוש במידע פנים בפרק ח'1, כאשר שם גם ניתן למצוא את ההגדרה של איש פנים בחברה - דירקטור, מנהל כללי, בעל מניות עיקרי בחברה או אדם אחר שמעמדו או תפקידו בחברה או קשריו עמה נתנו לו גישה למידע פנים.

 בפסיקה הוגדרו עורכי דין ורואי חשבון כ"אנשי פנים" בחברה. כך, למשל, בע"פ (ת"א) 70907/08 רוני תירושי נ' מדינת ישראל - פרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה), כבוד השופט זאב המר מביהמ"ש המחוזי בת"א זיכה את רואה החשבון מהאשמות לפיהן ביצע  עסקאות תוך שימוש במידע פנים - עבירה על סעיף 52ג לחוק, ביודעו, כי מידע זה טרם פורסם לציבור, וכי אילו נודע לציבור היה בו כדי לגרום לשינוי משמעותי במחיר נייר הערך. יצוין, כי דובר בערעור לאחר שבבימ"ש השלום הורשע רוה"ח ונגזר עליו עונש של עבודות שירות.

 בהתאם לנייר העמדה, בתי המשפט עמדו על כך שלא כל מידע שלא נגלה לציבור הנו מידע פנים כהוראתו וכמשמעותו בחוק, אלא מדובר אך ורק במידע מהותי ומשמעותי.

 עוד קבעו בתי המשפט, כי מידע מתוך דוחות כספיים עשוי להוות מידע מהותי, הן בשל חשיבותו והן בשל אמינותו, אולם בחינת המהותיות צריכה להיעשות באופן פרטני, כל מקרה לגופו.

לאור האמור ונוכח הקביעה בהחלטת המותב לפיה הדוח הכספי הינו מטבעו מידע פנים מובהר בנייר העמדה, כי כפי שצוין בעמדת הסגל הקודמת, סגל הרשות נוהג לבחון בכל מקרה את כל היסודות בהם נקב המחוקק להגדרת מידע פנים.

בכלל זה, האם מדובר במידע שאילו היה נודע לציבור היה בו כדי לגרום שינוי משמעותי על שער נייר הערך הנדון. כך נוהג סגל הרשות גם ביחס לחשד לביצוע עבירת מידע פנים שעניינה הוא נתונים מדוחות כספיים העתידים להתפרסם על ידי התאגיד המדווח. לפיכך, היות הדוח הכספי בגדר מידע פנים הינו חזקה בלבד ויש לבחון כל מקרה לגופו בשים לב למידע הכלול בדוחות הכספיים ולמכלול המידע הרלוונטי בקשר לחברה.

 עוד מצוין בנייר העמדה, כי דרך המלך לפרסום מידע כספי הינה פרסום של הדוחות הכספיים המלאים בהתאם להוראות הדין וכללי החשבונאות המקובלים בדבר אופן עריכה ופרסום של דוחות כספיים כדין, ולמצער באמצעות פרסומו של דוח מקדים לדוח הכספי (בהתאם לעמדת סגל הרשות בעמדת סגל משפטית "26 – 105 דיווח מקדים לדוחות הכספיים").

 יחד עם זאת, בנייר העמדה נכתב, כי לעמדת סגל הרשות אין מניעה בדין לפרסום מידע כספי שאינו עולה כדי דוחות כספיים מלאים או דיווח כספי מקדים במתכונת דיווח אחרת. קרי, זהו "אמצעי הגנה", שמציעה הרשות לעובדי ולבעלי מניות בחברה אשר יוכלו לפרסם מידע מסוים (מהותי לדעתם) על מנת להגן על עצמם מפני העבירה של שימוש אסור במידע פנים.

 וכך ממשיכה הרשות בעמדתה, כי ככלל, תאגידים רשאים לדווח גם דיווח שכולל נתונים כספיים שאינו דוח כספי מלא או דיווח כספי מקדים, טרם השלמת הדוח הכספי, ככל שהתאגיד מעוניין בכך וסבור, כי מדובר במידע מהותי, ובלבד שלא יהיה בדיווח כאמור בכדי להטעות את ציבור המשקיעים. בעמדת סגל משפטית 26-105 הוצגו אמצעים מומלצים לדאוג לכך שהדיווח יהיה מלא ולא יטעה את הציבור, אולם הובהר, כי מדובר בהמלצה בלבד.

 חשוב לציין, כי הרשות דאגה כבר בעבר לאמצעי להגנה על עובדים ובעלי מניות בחברה על ידי פרסום "עמדה משפטית מספר 18-101: הגנת נמל מבטחים מפני שימוש במידע פנים בעת ביצוע עסקאות בניירות ערך של תאגיד על ידי נושאי משרה בכירה, עובדים ובעלי מניות עיקריים בתאגיד". לעומת זאת אנשי מקצוע, וביניהם עורכי הדין, רואי החשבון, יועצים מקצועיים וכדומה נותרים ללא כל הגנה צריכים להיזהר עת תכננו רכישת או מכירת מניות של החברה המקבלת שירותיהם.

 לסיכום: בשל החשיפה האפשרית מומלץ לרו"ח / עו"ד הנחשפים למידע האמור, להתייעץ עם הגורמים המקצועיים המתאימים בכל מקרה לגופו וזאת על מנת שלא לשמש כ- TEST CASE הבא.

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.