העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ד' 03.06.2020

תסדיר: 2020-06-03

על מס אמת ועל תאונות מס

גירסה להדפסהגירסה להדפסה
מספר הגיליון: 
734
תאריך: 
07/01/2016
מחבר: 

נדב הכהן, רו"ח

שותף במשרד רוז`נסקי, הליפי, מאירי ושות`.
מתמחה במס הכנסה, מיסוי מקרקעין, מס ערך מוסף, מיסוי כללי.
יו"ר מערכת "מסים ומעשים".
יו"ר ועדה לקבילות פנקסים.
חבר ועדת ערר למיסוי מקרקעין.

♦ בדרך כלל, פקידי השומה (ולחלופין מנהל מיסוי מקרקעין) הם אלה האוחזים בדוקטרינה של "מס אמת", בבואם להוציא לנישומים שומות לפי מיטב השפיטה, שאינן עולות בקנה אחד עם דיווחיהם.

♦ אם המחלוקת בין הצדדים מגיעה לבתי המשפט, בוחנים השופטים כל מקרה ומקרה לגופו על עניין, במטרה לאזן בין זכותו המוצהרת של כל נישום לפעול בדרך שתהא דלת מס, לבין האינטרס הציבורי להטלת מס אמת על פי המהות הכלכלית של המהלכים שנעשו.

♦ היטיבה להסביר את הדילמה, כבר בשנת 1998, השופטת ברכה אופיר-תום, בעניין אינווסט - אימפקט בע"מ (עמ"ה 83/93), במילים אלה:

"יאמר תחילה ומיד, כי כלל הברזל שאמור להנחות את פרשן דין המס בדרכו הפרשנית, הוא, כי תכליתם האובייקטיבית של דיני המס, הינה איזון האינטרסים בין הנישום לרשות המיסויית, כך שבסופו של דבר, תוצאות המס תהיה צודקת, סבירה והגיונית, לגבי הנישום, כמו לגבי הרשות. תוצאה זו, מכל מקום, אמורה להוביל ליצירת מצב שבו, מצד אחד, לא ייצא הנישום וידיו על ראשו על ידי חיובו במס שהחוק לא התכוון לחייבו בו; ומצד שני, לא תימצא קופת הציבור הולכת ומתרוקנת, על ידי מתן אפשרות לעקיפת דין המס".

♦ אנו מבקשים להפנות את תשומת הלב לתופעה שמומחי המס מכנים אותה בשם "תאונות מס", שטרם זכתה להתייחסות מפורשת (למיטב ידיעתנו) של בתי המשפט.

♦ כוונתנו למהלכים שונים (בדרך כלל, ביזמתם של הנישומים), שבעטים משתנה לרעה מצבם של הנישומים, בכל הקשור להיבטי המס, שלא לצורך.

♦ למרות האקסיומה המשפטית המקובלת, לפיה הנישום אחראי לתוצאות המס של מעשיו (גם אם גרם לעצמו נזק), אנו סבורים כי יש מקום להפעלת מיטב שיקול הדעת (במקרים המתאימים), כדי למנוע הטלת מס "בלתי נאותה".

♦ להלן נפרט שלוש תאונות מס, שניתן להתגבר עליהן (עם מעט רצון טוב).

♦ תאונת המס הראשונה- על סמך ההוראה, שנכללה בסעיף 66(ב) לפקודת מס הכנסה, רשאי "בן זוג", שהייתה לו הכנסה מרכוש שהיה בבעלותו שנה לפני נישואיו, או שקיבלו בירושה בתקופת נישואיו, לתבוע חישוב מס נפרד של המס על אותה הכנסה (ובלבד שאם הייתה לו הכנסה אחרת, שלגביה נערך חישוב מס נפרד, תיווסף ההכנסה לפי סעיף זה להכנסה האחרת). במקרים מסוימים, מחליט (או נאלץ) בן הזוג לממש את הנכס שהיה בבעלותו שנה לפני נישואיו, או שקיבלו בירושה, ולרכוש (בכספי התמורה) נכס חדש. לטעמנו, יש "לשרשר" את הזכות לחישוב מס נפרד לנכס החלופי, אך אין לנו כל ערובה לכך שעמדה זו תהיה מקובלת על פקיד השומה.

♦ תאונת המס השנייה- בד בבד עם המהפך שחל מיום 1.1.2014 במיסוי "דירת מגורים מזכה", נקבע חישוב מס לינארי מוטב לדירות מגורים, שהיו בבעלותו של המוכר ביום 31.12.2013. באותה נשימה נקבעה תקופת מעבר (מיום 1.1.2014 ועד ליום 31.12.2017), שבה יחולו הוראות מיוחדות. בין היתר, נשללה הזכות לחישוב מס לינארי מוטב, בתקופת המעבר, אם הדירה נמכרה למי שהוגדר "קרוב". לאחרונה הותרה קמעה הרצועה, והותר חישוב מס לינארי מוטב בתקופת המעבר גם במכירה לקרוב, אך רק בנסיבות מסוימות (מכירת דירה לקרוב, שמקורה בירושה משותפת). לטעמנו, יש לאפשר חישוב מס לינארי מוטב בכל מקרה בו ישתכנע המנהל כי מכירת הדירה לקרוב נעשתה בתום לב, ולא למטרת הפחתת מס בלתי נאותה.

♦ תאונת המס השלישית- הפרשי שער מהווים, בדרך כלל, חלק מסכום ההכנסה החייבת במס (אקסיומה זו אינה מתייחסת ליחידים, שהפיקו את הפרשי השער מנכסים "פרטיים"). בנוסף לכך, יש לדווח על ההכנסה מהפרשי שער על בסיס צבירה (גם אם טרם מומשה), בהתאם להוראות סעיף 8ג. לפקודת מס הכנסה. לא אחת, נצברים הפרשי שער "חיוביים" בשנת מס אחת, ובשנה הבאה הם מתפוגגים וחולפים מהעולם, כלעומת שבאו. היינו מצפים מפקיד השומה, לפחות במקרים המובהקים, שיתיר לנישום לדווח על הכנסתו מהפרשי השער הללו על בסיב מזומנים (וגם להכיר בהפסד מהפרשי שער, אם היה כזה, כהפסד שניתן לקזזו מהכנסות אחרות החייבות במס).

♦ לא נותר לנו אלא לקוות, כי בכירי רשות המסים בישראל שותפים לדעתנו, וינחו את עובדי רשות המסים בהתאם לכך.

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.