העיתון המקצועי לענייני מסים

עורכים מקצועיים: יעקב גולדמן, עו"ד. אורי גולדמן, עו"ד
מנהל מערכת: אורי גולדמן, עו"ד

יום ב' 30.11.2020

תסדיר: 2020-11-30

התגבשות הכדאיות לחישוב מאוחד במסלול 38(א) לפקודה

גירסה להדפסהגירסה להדפסה
מספר הגיליון: 
750
תאריך: 
07/09/2017
מחבר: 

שמואל סלמן, משפטן

 מר שמואל סלמן, משפטן *

עובד ברשות המסים במחלקת ביקורת ממוחשבת

* המאמר על דעת הכותב בלבד

 הבחירה לערוך חישוב מאוחד במסלול סעיף 38(א) לפקודת מס הכנסה, בד"כ אינה אטרקטיבית ולא כדאית. משום כך, לאור נוכחותו של הסעיף בפקודה, עולה השאלה במלוא עוצמתה, באלו תנאים כן תתגבש הכדאיות לביצוע החישוב במסלול סעיף 38(א).

השאלה רלוונטית לזוגות שאינם חייבים בהגשת דו"ח. לגבי החייבים, המחשב מבצע חישוב לפי המטיב עם בני הזוג.
 
ראשית נסקור את הוראות הפקודה העוסקות בחישוב המאוחד:
 
סעיף 65 לפקודה קובע את הכלל; לעניין הוראות הפקודה יִרְאוהָ את הכנסת בני הזוג כהכנסת בן הזוג הרשום.
 
סעיף 66(א)(1) קובע, כי על אף האמור בסעיף 65 בן הזוג שאינו רשום רשאי לתבוע חישוב נפרד על הכנסתו שהושגה מיגיעתו האישית, ועל הכנסה מרכוש שהיה בבעלותו שנה לפני נישואיו או שקיבל אותו בירושה בתקופת נישואיו- סעיף 66(ב).
 
סעיף 38(א) לפקודה קובע, כי כאשר הכנסת בן זוג הרשום, כוללת את הכנסת בן זוגו, שהושגה מיגיעתו האישית מעסק או משלח-יד או מעבודה, לרבות הכנסה מיגיעה אישית כאמור בפסקאות (1) עד (6) להגדרתה בסעיף 1 לפקודה. יובאו בחשבון בחישוב המס נקודות זיכוי נוספות כדלקמן;  לזוג עם ילדים 2 נקודות זיכוי, לזוג ללא ילדים 1.75. כמו כן, אם אחד מבני הזוג הוא "יחיד מוטב" כהגדרתו בסעיף 37 לפקודה, תובא בחשבון נקודת זיכוי נוספת.
 
סעיף 38(ב) לפקודה מצמצם את תחולתו של 38(א) וקובע כי יחול באותם המקרים שבהם הכנסת בן הזוג שאינו רשום גבוהה מסכום שהוא פי חמישה מסכום חלקי נקודות הזיכוי.
נבהיר כי חלקי נקודות הזיכוי אליהם מכוון הסעיף, לגבי זוג עם ילדים 2 =1/4 + 1.75, לגבי זוג ללא ילדים 1.75 =1/4 + 1.5. מכאן, פי חמישה מחלקי נקודות הזיכוי האמורות שווה 10 =2*5 או 8.75 = 1.75*5.
במונחים של שנת 2016,כאשר שוֹויָה של  נקודת זיכוי 2,592 ₪. חישוב מאוחד במסלול 38(א) יתכן  בהתקיים שהכנסת בן הזוג שאינו רשום גבוהה מ- 22,680 ₪ או 25,920 ₪ לפי העניין.
 
נציין, כי בחישוב מאוחד במסלול סעיף 38(א), כאשר הגבר משמש כבן זוג רשום, יובאו בחשבון בחישוב המאוחד של בני הזוג סה"כ 4 או 4.25 נקודות זיכוי. אולם כאשר האישה משמשת כבן זוג רשום תתווסף 1/2 נקודת זיכוי. כמו כן כפי שציינו לעיל, אם אחד מבני הזוג הוא "יחיד מוטב" דהיינו, הגיע לגיל פרישה או שנקבעה לו נכות ע"פ סעיף 9(5) לפקודה, תובא בחשבון נקודת זיכוי נוספת.
 
לאור הוראות החוק המרובות עולה השאלה: כיצד ידעו בני זוג שבחירתם בחישוב  מס במסלול סעיף 38(א) תניב להם החזר מס? 
 
ברור לכולי עלמא, כי כאשר אחד מבני הזוג נמצא במדרגת מס גבוהה, חישוב מאוחד יגרע ולא יוסיף עמם. לכן הצבנו כמטרה, לקבוע כלל מנחה, לפיו נדע בכל גובה הכנסה של בן הזוג שאינו רשום, האם בחירת חישוב מאוחד במסלול 38(א) תצמיח לבני הזוג החזר מס.
הבסיס לקביעת הכלל יונק מאותן נקודות הזיכוי שיתווספו לחישוב המס במסלול 38(א). מטעם חשיבותן נציין אותן שוב, התוספת לזוג ללא ילדים 1.75, ואם אחד מבניהם יחיד מוטב 2.75 נקודות זיכוי. לזוג עם ילדים התוספת 2 או 3 נקודות זיכוי כאשר אחד מבניהם הוא יחיד מוטב.
 
לאחר התבוננות בסוגיה, עלה בידנו לנסח כלל מנחה אשר לאחר עריכת חישוב פשוט, ידע כל זוג שיחפוץ בכך, על כדאיותו או חוסר כדאיותו לבחור במסלול החישוב המאוחד ע"פ סעיף 38(א).
 
להלן הכלל המנחה
"הכדאיות לחישוב מאוחד ע"פ 38(א) תשתכלל, כאשר תוספת המס הנובעת מאיחוד הכנסות בני הזוג נמוכה מערכן הכספי של נקודות הזיכוי הנוספות שתילקחנה בחשבון בחישוב המס".

דהיינו, ערכן הכספי של 1.75 או 2 נקודות זיכוי לפי העניין, ואם אחד מבני הזוג יחיד מוטב 2.75 או 3 נקודות זיכוי.
דוגמא; בני זוג ללא ילדים, הכנסת אחד מבני הזוג בשנת 2016 70,000 ₪, נוכה במקור מהכנסתו 1,462 ₪. הכנסת בן זוגו מיגיעה אישית - 30,000 ₪, אין ניכוי מס.
איחוד הכנסותיהם בשנת 2016 של בני הזוג 100,000 = 30,000 + 70,000 יגרור עמו, מחד, תוספת מס של  4,200 = 14%* 30,000 (14% מדרגת המס של בן זוג הרשום), ומאידך, חיסכון במס בסכום  של 1.75 נקודות הזיכוי כאמור בסעיף 38(א), היינו -    
4,536 = 1.75 * 2,592.
מכאן שבדוגמא שהצגנו, החיסכון במס גבוה מתוספת המס - 4,200 < 4,536. לפיכך בסיטואציה הזו, כדאי להגיש בקשה להחזר מס.
 
♦ ולא עוד, אלא אם אחד מבני הזוג הוא "יחיד מוטב" כהגדרתו, החיסכון במס יהיה גבוה יותר 7,128 =2.75 * 2,592, לעומת תוספת המס בסך 4,200(2,928= 4,200 – 7,128), ובמקרה הזה לפי נתוני הדוגמא, הגשת בקשה להחזר מס, תוליד עִמָה החזר מס של 1,462 ₪, כגובה במס שנוכה מהבעל כאמור לעיל.
 
נציין לבסוף כי ראוי היה למקם את סעיף 38(א) ו(ב) בפרק השלישי לחלק ד', העוסק בהכנסת בני זוג.
 
______________________________________
 *  המאמר משקף את דעת המחבר בלבד.

 

 

 

אין האמור באתר מהווה יעוץ משפטי, יעוץ מקצועי, חוות דעת, סקירת המצב המשפטי ו/או הדין הרלבנטי.

ליעוץ משפטי ניתן ליצור קשר עם משרד עורכי הדין גולדמן ושות'

הנני מסכים/מסכימה לתקנון האתר.