בעל חברה אינו יכול לטעון כנגד שומות חלוטות שהוצאו לחברה